Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
24 Нојабр 2018

Инсанын камала доғру һәрәкәтиндә әхлаг устадларынын ролу

Амма руһ чох һејрәтли сирләрә маликдир.
Инсанын камала доғру һәрәкәтиндә әхлаг устадларынын ролу нәдән ибарәтдир?

Сөзсүз ки, инсанын тәкамүлүндә әхлаг устадлары вә тәрбијәчиләринин мүһүм ролу вардыр.
Устад, ја бәләдчи күллијјаты танымагдан әлавә, јахшы психолог да олмалыдыр ки, мүхтәлиф инсанларын хүсусијјәтләрини дәрк едә билсин. Чүнки бәзи әмәлләр бәзиләри үчүн јахшы, бир башгалары үчүн исә писдир. Мәсәлән, бүтүн дәрманлар бүтүн шәхсләр үчүн јахшы дејил. Бири үчүн шәфа олан дәрман, диҝәр бириси үчүн зәһәрдир. Тибб тәһгигатчылары бир нечә ил бундан әввәл билдирмишдиләр ки, 2500 нөв баш ағрысы кәшф едилмишдир. Бәлкә дә бу рәгәм инди 5000-ә чатмышдыр. Бу јалныз бизим ҹисмимизин бир һиссәсинә аиддир. Амма руһ чох һејрәтли сирләрә маликдир.

Хүласә, устад вә бәләдчи инсанын руһи хүсусијјәтләрини билмәлидир ки, сизә һансы әмәлин јахшы олдуғуну, сизин ону неҹә јеринә јетирмәли олдуғунузу вә башгасынын ону неҹә јеринә јетирмәли олдуғуну дејә билсин. Әҝәр белә бир устад тапылса вә бүтүн анларда инсанын бәләдчиси олса, бөјүк бир немәтдир. Тәәссүфләр олсун ки, белә устад инсана чох аз нәсиб олур.


4206 بازدید
در حال ارسال اطلاعات...