Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
13 Нојабр 2018

Өлүм вә руһун алынмасы

Өлүм сизә көлҝәниздән даһа јахындыр
Өлүмүн гачылмазлығы

كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ

"Һәр бир кәс өлүмү дадаҹагдыр. Лакин Гијамәт ҝүнү мүкафатларыныз сизә там вериләҹәкдир. Ким Оддан узаглашдырылыб, Ҹәннәтә дахил едиләрсә, о уғур газанмыш олар. Дүнја һәјаты исә алдадыҹы ләззәтдән башга бир шеј дејилдир." (Али-Имран, 185).

Изаһ: Мәад вә Ахирәт дүнјасы мөвзусуна ҝирмәздән өнҹә өлүм вә онун өзәлликләри һаггында сөһбәт ачырыг. Дин мәнтигиндә өлүм јохлуг вә мәһв олмаг анламыны вермир. Әксинә, динә ҝөрә, өлүм бир дүнјадан башга бир дүнјаја көчмәкдир. Өлүм Бәрзәх аләминә ҝириш гапысы, Ахирәт мүкафат вә әзабынын мүгәддимәсидир. Һәрчәнд ки, әмәлләрин там әвәзи Гијамәтдә олаҹагдыр. Јухарыдакы ајә – бу мәтләби бәјан етмәклә јанашы – өлүмүн истиснасыз вә гачылмаз олмасындан сөһбәт ачыр. Бу ајәнин мәзмуну Гуранда дәфәләрлә тәкрар олунмушдур. Өлүмү дадмаг ифадәси ону тамамилә дәрк етмәк мәнасыны ифадә едир.

Һәдис: Имам Әли (ә): “Өлүм сизә көлҝәниздән даһа јахындыр вә ихтијарыныз өзүнүздән даһа чох онун әлиндәдир.” (Гүрәр әл-һикәм, ҹ. 2, сәһ. 91, һәдис: 1961).


4439 بازدید
در حال ارسال اطلاعات...