Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
30 Август 2020

Һүсејн (ә) иззәти

Мөмин вә фәдакар киши вә гадынлар Һүсејн ибн Әлинин (ә) архасынҹа һәрәкәт етдикдә...
Бу иззәт неҹә иззәтдир? Бу фәхр нә илә фәхр етмәкдир? Һүсејн ибн Әлинин (ә) һәрәкәтини таныјан шәхс бу иззәтин неҹә олдуғуну билир. Тарихдә бу шәкилдә галмыш әзәмәтли Һүсејн (ә) һәрәкатына үч ҹәһәтдән вә үч бахышла јанашмаг олар. Һәр үч ҹәһәтдә һәр шејдән артыг диггәти ҹәлб едән иззәт, башуҹалығы вә ифтихар һиссидир.
Мүбаризәнин бир ҹәһәти ҝүҹлү залым гаршысында олан һаггын мүбаризәсидир. Имам Һүсејн (ә) вә онун ингилабчы вә ислаһатчы һәрәкәти белә етди. Башга бир ҹәһәт Һүсејн ибн Әли (ә) һәрәкатында мәнәвијјат вә әхлагын тәҹәссүм олунмасыдыр. Бу һәрәкатда иҹтимаи вә сијаси саһәдән, ингилаби һәрәкәтдән, һагг вә батилин ашкар мүбаризәсиндән башга бир мүбаризә саһәси вар вә бу, инсанларын нәфси вә дахилидир. Вүҹудундакы зәифликләрин, тамаһларын, һәгарәтләрин, еһтирасларын вә нәфси истәкләрин инсаны уҹа аддымлардан сахладығы јер бир дөјүш сәһнәсидир; өзү дә чох ағыр дөјүш. Мөмин вә фәдакар киши вә гадынлар Һүсејн ибн Әлинин (ә) архасынҹа һәрәкәт етдикдә, вәзифә һисси гаршысында дүнја, дүнјадакылар, дүнјанын ләззәтләри вә ҝөзәлликләри онларын ҝөзүндән дүшдүкдә, дахилләриндә тәҹәссүм олунан вә парлајан мәнәвијјатын шејтан гошунларына - бизим һәдисләримиздә ҝөстәрилән ҹәһаләт гошунларына гәләбә чалдыгда вә бир груп нүмунә, уҹа вә бөјүк инсан кими тарихдә галдыгда (бу дөјүшдә гәләбә чалмыш олурлар). Халг арасында даһа ҝениш јајылмыш үчүнҹү ҹәһәт Ашуранын фаҹиәләри, мүсибәтләри, гәм вә гүссәләридир. Лакин һәмин үчүнҹү сәһнәдә дә иззәт вә ифтихар вар. Фикир вә дүшүнҹә адамлары һәр үч ҹәһәти арашдырмалыдырлар.

Ајәтуллаһ Сејид Әли Хаменеи


4030 بازدید
در حال ارسال اطلاعات...