Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
29 Ијул 2018

Мәад Аллаһын һикмәтинин тәләбидир

Гуранда мәад һаггында тәгрибән 1200 ајә вар ки, бүтүн Гуранын бешдә бирини тәшкил едир.
أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ


"Јохса сизи әбәс јерә јаратдығымызы вә (Гијамәт ҝүнү дирилиб һагг-һесаб үчүн) һүзурумуза гајтарылмајаҹағынызы ҝүман едирдиниз?" (Муминун, 115).

Изаһ: Мәад вә Ахирәт дүнјасына инам бүтүн динләрдә јекдил инанҹдыр. Белә ки, ону дүнјанын ән мәгбул – һәтта төвһиддән даһа чох мәгбул – дини инанҹы һесаб етмәк олар. Мәадын вә өлүмдән сонракы һәјатын баш верәҹәјини ҝөстәрән чох сајда әгли вә нәгли дәлилләр вардыр. Гуранда мәад һаггында тәгрибән 1200 ајә вар ки, бүтүн Гуранын бешдә бирини тәшкил едир. Бу, мәада диггәтин халгын тәрбијә вә диндарлығындакы өнәмини ҝөстәрир. Мәадла бағлы әгли дәлилләр чохдур. Бу һагда ән мүһүм әгли дәлил Аллаһын һикмәт вә әдаләтинә әсасланыр. Чүнки Аллаһын һикмәти инсанын јарадылышынын мәгсәдјөнлү олмасыны зәрури едир. Инсанын јарадылыш мәгсәди дә јалныз бәндәләрин үзәринә дүшән вәзифәләр, мәадын баш вермәси вә мәнәви камиллијә наил олмагла ҝерчәкләшә биләр. Мәада инам олмајан бир дүнја тәсәввүр етмәк һамыны һәјатда пучлуг вә мәнасызлыға сүрүкләјир.

Һәдис:
İмам Сәҹҹад (ә): “Еј Аллаһын бәндәләри! Аллаһдан горхун вә јарадылыш мәгсәдиниз һаггында дүшүнүн. Аллаһ сизи бошуна јаратмамыш вә өзбашына бурахмамышдыр.” (Туһәфүл-үгул, сәһ. 274).


5048 بازدید
در حال ارسال اطلاعات...