Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
27 Мај 2014

“Ваһид Ислам үммәти јаранмалыдыр!” (Рәһбәрин бајрам чыхышы)

Иран Ислам Ингилабы лидеринин рәсми веб сәһифәсинин јајдығы мәлумата әсасән, Ајәтуллаһ Хаменеи бу ҝүн Ислам өлкәләринин сәфирләри вә Ислам ресрубликасынын јүксәк вәзифәли шәхсләри илә ҝөрүш кечирди. Ҝөрүшдә чыхыш едән рәһбәр Ислам үммәтинин өз дүшмәнләрини јахшы танымасынын, һәмчинин дини вә милли гаршыдурмалардан чәкинмәсинин ваҹиблијинә тохунараг деди:
“Бу ҝүн дүнја мүсәлманлары арасында Ислам кимлији һисси ҝүҹләнмишдир, Иран халгы илаһи јардыма инамла инкишафда, зүлмә, ҹәһаләтә вә әдаләтсизлијә гаршы мүбаризәдә сәнҝәрләри бир-бир фәтһ етмәкдәдир”.
Ајәтуллаһ Хаменеи гонаглары Мәбәс бајрамы мүнасибәтилә тәбрик едәрәк инсанлары ағыл вә дүшүнҹәјә јөнәлтмәји Пејғәмбәр бесәтинин ән мүһүм сәбәби кими вурғулајараг әлавә етди:
“Әҝәр Ислам ҹәмијјәтиндә ағыл вә дүшүнҹәнин ишләдилмәси ҝениш јајылса, Ислам дүнјасынын чохлу проблемләри һәллини тапар. Ислам вә Гуран тәлимләринә даир дүзҝүн вә дәрин бахышын олмадығына ҝөрә бу ҝүн бәзи гүввәләр Ислам ады алтында мүсәлманлара зүлм едир, гәтлиамлар төрәдир вә һәтта ҝүнаһсыз гыз ушагларыны оғурлајырлар”.
Ислам Ингилабынын лидери мүасир Ислам дүнјасында дүшүнҹә бошлуғуна даир башга бир нүмунәјә тохунараг деди: “Бу ҝүн дүшмәнләр Исламла ачыг мүбаризәјә кечмишләр. Онларын ән мүһүм аләтләри етигади ихтилафлар вә сүнни-шиә савашы төрәтмәкдир. Ағыл вә дүшүнҹәнин көмәји илә дүшмәнин ролуну вә мәгсәдләрини ҝөрүб тәһлүкәләрдән горунмаг олар”.
Ајәтуллаһ Хаменеи ваһид Ислам үммәтинин јарадылмасыны Ислам дүнјасынын зәрури еһтијаҹларындан бири кими гејд етди, мүсәлманлар арасында ихтилаф төрәтмәкдә, шиә вә Иран хофу јаратмагда әсас мәгсәдләрдән биринин һеҝемон дүшәрҝәнин өз проблемләринә дон ҝејиндирмәсиндән вә ишғалчы сионизм режимини горумагдан ибарәт олдуғуну билдирди. О, гејд етди ки, мүсәлман халглардан, хүсусән дә Ислам үммәтинин ҝөркәмли вә апарыҹы шәхсијјәтләриндән ҝөзләнир ки, ајыглыгла дүшмән ҹәбһәни танысынлар вә бу һәгигәтләри јахшы дәрк етсинләр.
Али Дини Лидер Гәрб супердөвләтләринин Пејғәмбәрин мүбаризә апардығы ҹаһилијјәтин тәблиғатчысы олдугларыны вурғулајыб деди: “Әдаләтсизлик, ајрысечкилик, инсан мәгамына һөрмәтсизлик, ҹинси мәсәләләрин габардылмасы, фәсадларын тәблиғи вә диҝәр мәсәләләр азғын Гәрб мәдәнијјәтинин нүмунәләриндән олуб, озаманкы ҹаһилијјәтин модерн үсулларла бәрпасындан башга бир шеј дејил”.
Ајәтуллаһ Хаменеи Ислам ојанышына гаршы ҝүҹлү мүбаризәнин апарылдығыны хатырладыб билдирди ки, бәзи јерләрдә бу мүбаризә еффектив ҝөрүнсә дә, Ислам ојанышыны мәһв етмәк мүмкүн дејил. О, һәмчинин деди: “Гуран ајәләринә әсасән, уҹалыг әлдә етмәк үчүн илаһи һидајәт вә вилајәт јеринә Исламын вә бәшәријјәтин дүшмәнләринә, шејтанлара үз тутанлар сонда уҹалыға говушмајаҹаглар, һәмин шејтанлар да онлара тәшәккүр етмәјәҹәкләр”.
Ајәтуллаһ Хаменеи чыхышынын сонунда Ислам республикасынын баниси Имам Хомејнијә вә Ислам шәһидләринә Аллаһдан рәһмәт диләди.

Nur-az.com


5967 بازدید
در حال ارسال اطلاعات...