Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
26 Мај 2018

ЈЕРИН, ҜӨЈҮН БӘРӘКӘТЛӘРИ

Аллаһ бизә фүрсәт верир ки, өзүмүзү бу ајын илаһи сүфрәсинин кәнарында әјләшәрәк беһиштә дахил едәк
Рамазан ајы Аллаһын һәр ил бизим мадди дүнјамызын јанар ҹәһәннәминә ҝөндәрдији, дахил етдији беһишт тикәсидир. Аллаһ бизә фүрсәт верир ки, өзүмүзү бу ајын илаһи сүфрәсинин кәнарында әјләшәрәк беһиштә дахил едәк. Бәзиләри һәмин отуз ҝүндә беһиштә дахил олурлар. Бәзиләри отуз ҝүнүн бәрәкәтиндән бүтүн или, бәзиләри исә бүтүн өмүрләрини беһиштдә кечирирләр. Бәзиләри дә онун јанындан гәфләтдә өтүрләр. Бу, тәәссүф доғуруҹудур. Инсанын өзү үчүн дә тәәссүф доғурур. Башгалары да бу инсанын бүтүн бу истедадлара, тәкамүл, јүксәлиш баҹарығына малик олмасына бахмајараг, белә әзәмәтли бир сүфрәдән јарарланмасыны ҝөрәндә тәәссүф едәрсә, һаглыдыр. Бу, рамазан ајыдыр. Илаһи зијафәт ајыдыр. Гәдр ҝеҹәси ајыдыр.
Бунлары о гәдәр демишик, о гәдәр тәкрар етмишик ки, бизим үчүн адиләшмишдир. О инсан камиллијә јетир ки, һәмин тәкрарларын ичиндән һәгигәти тапсын. Мадди билик дә беләдир. Һамы өмүр боју алманын гырылдығы јерә дүшдүјүнү ҝөрүб. Дүнјада бундан ади нә вар ки? Амма бир нәфәр баша дүшдү ки, бу бир һадисәдир. Нә үчүн алма дүшүр? Нә үчүн ағаҹдан гопдугда јухары ҝетмир? Бу заман ҹазибә гүввәси кәшф олунду. Бәшәр елминдә јени гапы ачылды. Бизим һәјатымызда адиләшмиш шејләр һамысы бу гәбилдәндир. Гуранда бујурулур: “Мәҝәр дәвәјә бахмырлар ки, неҹә јарадылмышдыр?” ("Ғашијә", 17). Дәвә минән әрәб үчүн дәвәдән ади нә вар? Гуран инсанын диггәтини о дәвәјә јөнәлдир. Биз әтрафымызы бүрүјән бу илаһи һадисәләрә диггәт јетирмәлијик. Онлардан бири рамазан ајыдыр. Бу илаһи зијафәт аз шеј дејил. Ешитмишик ки, илаһи зијафәт гонаглыгдыр. Бу гонаглығын ев саһиби әзәмәтли, билиҹи, кәрамәтли, гадир Аллаһдыр. Бүтүн јарадылыша о һакимдир. Бу, илаһи зијафәтдир. Биз дә бу зијафәтә дәвәт олунмушуг. ("Вәсаил әш-шиә", ҹ. 10, сәһ. 313) Бундан истифадә етмәк лазымдыр. Неҹә истифадә етмәк? Бундан истифадә бизим ихтијарымыза верилән шејләрлә мүмкүндүр. Оруҹла, намазла, нафиләләрлә, дуа илә, зикрлә, диггәтлә, јалварышла. Әҝәр бу мејдана дахил олсаг, – биз руһанијик – башгаларыны да бу мејдана дахил етмәјә чалышаг. О заман бу өлкә беһишт кими бир јер олаҹаг, дүнја вә ахирәт ишләримиз дүзәләҹәк. “Әҝәр о мәмләкәтләрин әһалиси иман ҝәтириб (пис әмәлләрдән) чәкинсәјдиләр, сөзсүз ки, онларын башларына ҝөјдән вә јердән бәрәкәт јағдырардыг (ҝөјүн вә јерин бәрәкәт гапыларыны онларын үзүнә ачардыг). Лакин онлар (өз пејғәмбәрләрини) јаланчы һесаб етдиләр, Биз дә онлары газандыгларына (газандыглары ҝүнаһлара) ҝөрә мәһв етдик”.("Әраф", 96). Бунлар илаһи вәдәдир. Бунлар мүбалиғә, шиширтмә дејил. Аллаһ јерин вә ҝөјүн бәрәкәтини тәгвалы халгын үзүнә ачаҹагдыр.

Ајәтуллаһ Сејид Әли Хаменеи


6059 بازدید
در حال ارسال اطلاعات...