Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
24 Мај 2018

Дүшмән гаршысында вәзифәмиз нәдир?

Араныздакы фәргләрә ҝөрә бир-бириниздән узаглашмајын
Ҹаваб: Гуран мүсәлманлары бирлијә дәвәт едәрәк, истәнилән бир тәфригәјә гадаға гојур. (“Али-Имран”, 103; “Әнфал”, 42.)

Јағыш дамлалары ајры-ајрылыгда зәриф олсалар да, бир һөвзәјә дахил олдугда әзәмәтли бир тәлатүм јарадыб, ағыр турбинләри һәрәкәтә ҝәтирир, бөјүк шәһәрләри електрик енержиси илә тәҹһиз едирләр.
Бармаглар ајры-ајрылыгда зәиф олсалар да, сыхылыб јумруг јаратдыгда дүшмәни горхуја салырлар. Әлдәки бармагларын бири узун бири ҝөдәк, бири кобуд бири инҹә олса да, һәр бармағын өз иши вар. Мүхтәлиф истедадлы бармаглар бир јерә топландыгда исә бөјүк ҝүҹ јараныр.

Еј әзиз мүсәлман баҹы вә гардашлар! Араныздакы фәргләрә ҝөрә бир-бириниздән узаглашмајын. Инанын ки, ејни узунлугда, ејни галынлыгда олан беш бармағын јаратдығы јумруг фәргли бармагларын јаратдығы јумругдан гат-гат зәифдир. Дүшмән гаршысында јумруг тәк бирләшин. Гәләбә сизин вәһдәтиниздәдир!


4243 بازدید
در حال ارسال اطلاعات...