Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
23 Мај 2018

РАМАЗАН АЈЫ ДУАЛАРЫНЫН ТӘСИРИ

Бахмағы, данышмағы, ишарәси, әлинин ишарәси, фикрини билдирмәси, рамазан ајындан өнҹә илә фәргләнирди.
Рамазан ајында да өз үзәримиздә ишләмәлијик, ҹамаатын үзәриндә ишләмәлијик. Билмәлијик ки, әҝәр үзәримиздә ишләмәсәк, ҹамаатын да үзәриндә ишләјә билмәјәҹәјик. Рамазан ајынын бу дуалары, бу оруҹу, минаҹаты, јалварышы, зикрләри, нафиләләри, бүтүн бунлар һамысы биз өзүмүзү бир аз нурландыраг дејә нәзәрдә тутулмушдур. Әҝәр нурлансаг, башгаларынын да дадына јетә биләрик. Әҝәр нурланмасаг, башгаларыны да нурландыра билмәрик. Нә гәдәр десәк дә артыг олаҹаг, зәрәрли олаҹаг, фајдасы олмајаҹаг.

ИКИГАТ НУРАНИЛИК

Бу отуз ҝүндә - вә ја ијирми доггуз ҝүндә - ардыҹыл олараг, беш ваҹиб намаздан әлавә нафиләләр дә вар ки, инсан һәмишә онлары гыла биләр. Бәзи дуалар вар ки, онлара диггәт, онлары охумаг инсана ики гат нуранилик бәхш едир. Бу дуалары бизим ихтијарымыза вермишләр. Аллаһла данышмаг, минаҹат етмәк гајдасыны бизә өјрәтмишләр. Мүәјјәнләшдирмишләр ки, Аллаһла һансы сөзләри данышмаг олар. Бу дуаларын бәзиси имамлардан нәгл олунмуш дуалардыр. Әҝәр бунлар олмасајды, инсан өзү Аллаһла неҹә данышмаг лазым олдуғуну, һансы диллә данышмаг, неҹә истәмәк лазым олдуғуну билмәзди.
Бундан башга рамазан ајынын өзү оруҹ тутан үчүн бир нуранилик, руһанилик зәминидир. Ону илаһи лүтфләри газанмаг үчүн һазырлајыр. Рамазан ајынын намазлары илә, оруҹу илә, дуалары илә, бир бүтөв олараг нәзәрә алсаныз, Гуран тилавәтини дә она әлавә етсәниз – демишләр ки, рамазан ајы Гуранын баһарыдыр – бир јенидәнгурма, өзүнәгајыдыш, чүрүнтүләрдән хилас олмаг вә с. дөнәмидир. Олдугҹа гәнимәт сајыласы бир дөнәмдир.
Мәсәләнин әсасы бундан ибарәтдир ки, биз рамазан ајында Аллаһа доғру сәфәрә чыхаг вә бу мүмкүндүр. Бәзән Рамазан ајындан сонра Имам Хомејнинин (р) јанына ҝедирдим. Һисс едирдим ки, о, нурланыб. Бахмағы, данышмағы, ишарәси, әлинин ишарәси, фикрини билдирмәси, рамазан ајындан өнҹә илә фәргләнирди. Рамазан ајы мөмин бир инсан үчүн беләдир. Онун гәлбинә, дахилинә о гәдәр нуранилик бәхш едирди ки, инсан ону мүшаһидә етдикдә буну һисс едирди. Данышмасындан һисс едир ки, нурланыб. Аллаһын бәндәләри беләдир. Биз ҝәрәк бу фүрсәтдән чох истифадә едәк.

Ајәтуллаһ Сејид Әли Хаменеи


2198 بازدید
در حال ارسال اطلاعات...