Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
21 Апрел 2018

Бу ҝүн һәзрәт Әбүлфәзлин (ә) мөвлуд ҝүнүдүр

О һәзрәт 14 ил атасы Имам Әлинин (ә) кәнарында јашады вә бу фүрсәтдә атанын сонсуз елминдән, һикмәт вә мәнәвијјатындан бәһрәләнди
Һәзрәт Фатимәнин (с) вәфатындан чох сонра Һәзрәт Әли (ә) Бәни-кәлаб тајфасындан Фатимә адлы бир гадынла һәјат гурду вә бу әзиз ханым сонралар Үммүлбәнин адландырылырды. Имам Әли (ә) вә Үммүлбәниндән шүҹаәтдә мисли ҝөрүнмәмиш Һәзрәт Аббас дүнјаја ҝәлди. Аббасын тәрбијә алдығы ев илаһи ешг оҹағы иди. Бу ев мөһтаҹларын вә кимсәсизләрин үмид јери иди. О, атасындан өјрәнди ки, инсанын һәјаты Аллаһ јолунда кечәндә дәјәрли олур. Һәзрәт Аббас чохлу фәзиләтләринә хатыр "Әбүлфәзл", јәни фәзиләт атасы вә саһиби ләгәбини газанмышды. Һәзрәт Әбәлфәзл меһрибан вә сәмими олмагла јанашы, ҹазибәли вә ҝөзәл бир инсан иди. Бу сәбәбдән ону Бәни Һашим аиләсинин ајы (Гәмәри-бәни-һашим) адландырдылар. О һәзрәт 14 ил атасы Имам Әлинин (ә) кәнарында јашады вә бу фүрсәтдә атанын сонсуз елминдән, һикмәт вә мәнәвијјатындан бәһрәләнди. Һәзрәт Аббасын өз гардашлары Имам Һәсән вә Имам Һүсејнлә (ә) үнсијјәтдә олмасы онун уҹа шәхсијјәтә малик олмасында рол ојнамышдыр. Һәзрәт Әбүлфәзилин гардашы Имам Һүсејнә бағлылығы вә мәһәббәти мисилз иди. Һәзрәт Әбүлфәзлин Кәрбәла вагәиәсиндәки шүҹаәтләри һаггында чох ешитмишик. Һәзрәт Аббас Кәрбәлада Имам Һүсејн дәстәсинин бајрагдары иди. Аббас бөјүк шүҹаәтлә ислам бајрағыны чијнинә алараг һаггын мүдафиәсинә галхды. О, Имам Һүсејнлә бәрабәр гәфләт јухусуна гапылмыш ҹәмијјәти дүз јола ҝәтирмәк үчүн мүгавимәт ҝөстәрди вә дүшмәнләр гаршысында бујурду: "Аллаһ ешги илә дөјүнән үрәјимдә горхуја јер јох. Билин ки, Аллаһа тәвәккүл едән өлүмдән горхмаз." О һәзрәт Кәрбәла вагиәсиндә Имам Һүсејнин аиләсинә вә гошунларына су ҝәтирмәк үчүн дүшмәнин мүһасирәсини јарыб өзүнү Фәрат чајына чатдырмагла бөјүк фәдакарлыг нүмајиш етдирди вә елә бу һадисәдә дә али шәһадәт мәгамәна чатды. 

Әзиз мүсәлманлары ҹиһад мејданынын бу гәһрәманынын мөвлуду мүнасибәти илә тәбрик едирик!

Nur-az.com


6410 بازدید
در حال ارسال اطلاعات...