Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
17 Апрел 2018

ӨЗҮНҮ СЫНДЫР ҜҮЗҜҮНҮ НИЈӘ СЫНДЫРМАГ?!

Мәҝәр өзүн дүнјаја алданмамысан ки, ону сәрзәниш едирсән?!
Бахмајараг ки, бир киши дүнјанын мадди ишләринә гәрг олмушду, амма ҹамааты алдатмаг үчүн аһ вә налә илә дүнјаја пис бахыр вә ону сәрзәниш едирди. (Мәсәлән дејирди: Еј намүнасиб рузиҝар, еј алчаг дүнја вә с.)
İмам Әли (әлејһиссалам) онун өз ишләринин ҝүнаһыны дүнјанын бојнуна атдығыны ҝөрдүкдә бујурду:
“Еј дүнјаја пис дејән киши вә ону алчаг һесаб едән адам! Бахмајараг ки, өзүн дүнјаја алданмысан вә онун биһудәликләринин дүшкүнү олмусан!
Мәҝәр өзүн дүнјаја алданмамысан ки, ону сәрзәниш едирсән?!” Сән ҝәрәк дүнјаны ҝүнаһкар биләсән јохса дүнјанын сәни ҝүнаһкар билмәјә һаггы вардыр?! Нәвахт дүнја сәнә ашиг олду? Нә вахт вә һарада сәни алдатды? Сәнинлә һансы наз вә гәмзәни етди? Олмаја сәни аталарынын чүрүмүш ҹәсәдләри илә алдатды? Јохса аналарынын гәбрин ичәрисиндә јатдығы јер сәни мәғрур етди? Нә гәдәр онларын дири галмалары үчүн әл-ајаға дүшдүн вә мүалиҹәјә үз тутдун ки, о зәһмәтләрин сәмәрәсиз галды вә сәнин ағлајыб сызламағын һеч бир фајда вермәди. Белә ки, онларын өлүмүнүн гаршысыны ала билмәдин вә дүнја исә елә һәмин мәнзә-рәләрлә өз ҝәләҹәјини мүҹәссәм етди вә гәтлиҝаһыны нишан верди...
Лакин бил, һәмин дүнја сидг сәфа вә дүзлүк јеридир. Бу да елә бир адамлар үчүндүр ки, онунла дүзлүк, сәфа-сәмимијјәтлә давраныблар. Дүнја сағламлыг евидир о кәсләр үчүн ки, ону дәрк едәләр. Еләҹә дә еһтијаҹсызлыг евидир о адамлар үчүн ки, ондан дүзҝүн истифадә едәләр. Нәсиһәт јеридир онлар үчүн ки, нәсиһәт гәбул едән гәлбләри олмуш олсун.
Дүнја Аллаһын достларынын мәсҹиди, јарада-нын мәләкләринин намазгылан јери вә Аллаһын вәһјинин нүзул олдуғу јер. Еләҹә дә Аллаһ өвлијаларынын тиҹарәтҝаһыдыр. Онлар һәмин дүнјада Аллаһын рәһмәтини кәсб едәрәк вә беһишти газанырлар...
Буна ҝөрә дә дүнја бир ҝүзҝүдүр ки, јахшы вә писи ҝөстәрир вә әҝәр инсан өзү пис оларса ҝүзҝүјә пис демәмәлидир ки, дејибләр: “Өзүнү сындыр ҝүзҝүнү сындырмаг нијә!?”

Нәһҹүл-Бәлағә


3820 بازدید
در حال ارسال اطلاعات...