Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
19 Март 2018

АЛЛАҺ ҸИҺАДА ЧАҒЫРЫР

Хош о бәндәнин һалына ки, Аллаһын разылығы үчүн өз нәфсинин истәкләри илә ҹиһад едир
Сөзсүз ки, нәфслә ҹиһад олдугҹа чәтиндир. Бу ишдә бөјүк истигамәтә, дөзүмә, аҝаһлыға еһтијаҹ вардыр. Лакин инсан әҝәр өз сәадәти јолунда тәр төкмәзсә бәдбәхтчилијә дүчар олар. Еләҹә дә, унутмаг олмаз ки, өз нәфси илә ҹиһада галхмыш инсана Аллаһ јардымчыдыр. «Әнкәбут» сурәсинин 69-ҹу ајәсиндә бујурулур: «Бизим јолумузда чалышанлары өз јолларымыза мүтләг јөнәлдәрик. Чүнки Аллаһ јахшы иш ҝөрәнләрләдир».

Имам Садиг (ә) бујурур: «Хош о бәндәнин һалына ки, Аллаһын разылығы үчүн өз нәфсинин истәкләри илә ҹиһад едир». Инсанла Аллаһ арасында ән галын һиҹаб нәфси-әммарәдир. Бу һиҹабы арадан галдырмаг үчүн Аллаһын зикри, оруҹун аҹлыг вә сусузлуғу, ибдәтин јухусузлуғундан даһа ҝүҹлү бир силаһ јохдур. Инсанлыг јолунда гәдәм атан бир шәхс Аллаһын јардымындан бәһрәләнир. Һәзрәт Мәһәммәд (с) о гәдәр намаз гыларды ки, мүбарәк ајаглары шишәрди. О, өз ибадәти илә үммәтә нүмунә ҝөстәрәр, онлары зәһмәтә, дөзүмә чағырарды. Дөзүмсүз, зәһмәтсиз ибадәтин ширинлијини дујмаг гејри-мүмкүндүр.

Нәфслә ҹиһад силаһлы ҹиһад кимидир. Һәр зәрбәдән сонра дүшмән зәифләјир. Аллаһ-тәала бујурур: «Еј иман ҝәтирәнләр, әҝәр Аллаһа (Аллаһын дининә) көмәк етсәниз, Аллаһ да сизә јардым едәр вә гәдәмләринизи сабитләшдирәр».
Əксинә, инсан сүсләштдикҹә дүшмән даһа да ҹәсарәтләнир вә инсанын гәлби гарыш-гарыш онун әсарәти алтына дүшүр.


3517 بازدید
در حال ارسال اطلاعات...