Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
23 Феврал 2018

Бу гәдәр тәфсирчиләр јалан дејир, бир дәнә Ҝүнтај Ҝәнҹалп Бајандырлы биликли чыхыб

Ај ҹаным, сән әрәб дилиндән нә охумусан, сәрф, нәһв, бәлағәт, тәфсир, һәдис елмләриндән нә ганырсан, нечә әрәб сөзүнүн лүғәви, истилаһи мәналарыны билирсән ки, дуруб Гуран ајәсини тәфсир етмәјә чалышырсан
Мәшһур олмагдан өтрү, танынмаг үчүн бу дәгигә демәк олар һәр васитәјә әл атан инсан вар. Бири сојунмаға дүнәндән һазырдыр, бири дејир мән ҹин чыхарырам, о бири дејир мән шејтанла румка вурурам. Бир башгасы башга нәсә тәлхәклик едир, тәки ҝүндәмә ҝәлсин, ҝүндәмдә галсын.
Арашдырмачы, тарихчи кими зорла өзүнү таныдан, әслиндә ким олдуғу, һансы пешәјә саһиб олдуғу билинмәјән Ҝәнҹалпдан ахар сајты мүсаһибә алыб. Мүсаһибәни алан, һазырлајан Кәрамәт Бөјүкчөлдүр. Мүсаһибә алан шәхсин (Кәрамәтин) адыны нијә чәкдим? Она ҝөрә ки, мүсаһибәнин башлығы бу ҹүмләдән ибарәтдир: "Пејғәмбәрин вахтында һамы лүт ҝәзирди" Мүсаһибәни ҝөздән кечирдим, амма башлыға ујғун ҹүмлә тапмасам да, ҝүман едирәм ки, мүсаһибә алан шәхс бу башлығы өзүндән ујдуруб ки, бир аз сајт охунаглы олсун. Мүсаһибәдә исә Ҝәнҹалпын дедијинә ҝөрә Пејғәмбәр (с) ҝүја Кәбә евинин дүшән дашыны јеринә гојмаг үчүн һазыр олан инсанлара тәклиф едиб ки, ҹүббәләрини (әба) һамы чыхарсын вә дашы јериндән ҝөтүрмәк үчүн бу ҹүббәләр бир-биринә дүјүнләнсин. Мүсаһиб дејир ки, һамы ҹүббәсини чыхарандан сонра лүт вәзијјәтдә галдылар. Адамда һәја-абыр јахшы шејдир, адам киши олар, киши кими һәрәкәт едәр. Ахы бир сајт мәшһур олаҹаг, бир типин сәвијјәсиз сөзләри о сајтда ҝедәҹәк дејә виҹданы бир мүсаһибә гонарарына сатмазлар ахы. Ҝедин шеирдән, гәзәлдән јазын, нә билин ајаггабы тикмәк сәнәтини өјрәнин. Јахшы дәбдә олан пешәләрдән бири машын устасы олмагдыр, ҝедин "ученик" олун, өлүмдү мәҝәр һамы ҝәлиб диндән данышсын, гәзетдә ишләсин.
Бахын инди дејәрсиниз ки, адама елми ҹаваб верә билмирсиниз дејә бу ҹүр мәзәләнирсиз. Јох валлаһ, о јазыда һеч бир елми бир мәгам, дини мәнбә, бир китаб ады белә јохдур. Адам јатыб јухуда ҝөрдүкләрини дуруб сајта мүсаһибә вериб. Мәҝәр јохдурму пејғәмбәрлик иддиасы едән, өзүнү мүбарәк адам һесаб едән, сејидәм дејән, о дүнјадан дирилиб ҝәлдијини иддиа едән... Бунлар да онлардан биридир.
Салман Рүштү һаггында өлүм фәтвасы вериләндә дә бир дәстә ҝүја ачыг ҝөрүшлү адамлар башламышдылар ки, нијә сиз елми ҹаваб верә билмирсиз, башлајырсыз өлүм фәтвасы вермәјә. Ахы бир инсан бир ҹызма-гара едиб адыны "шејтан ајәләри" гојурса бурада һансы елми ҹавабдан сөһбәт ҝедә биләр? Адам адам баласы кими ҝәлиб демәли иди ки, мәним Гуранын сәмави китаб олмасына шүбһәм вар, мәнә сүбут един. Јахуд ән азындан дејәрди ки, мәним дәлилләрим вар ки, Гуранын бәшәр сөзү олдуғуну сүбут едир. Ҝәлин бу мөвзу дебат едәк. Јохса инҝилисләрин нөкәрчилијини едиб шәјтәнәтлә мәшғул оласан, даһа сонра гачасан өз аталарынын јанына. Сонра да сәнин ағлында оланлар десин ки, нијә елми ҹаваб вермирсиз?
Инди ҝәләк Салман Рүштү кими мәшһур олмаг истәјән Ҝәнҹалпын дедикләринә. Һеч бир елми мәгам јохдур данышдыгларында. Көһнә-һамам, көһнә мөвзу, көһнә тас. Бунун кими әллиси-јүзү ҝәлиб ҝедиб. Мәсәлә бундан ибарәтдир ки, адам ҝүја сүбут етмәјә чалышыб ки, Гуранда һиҹабын ваҹиб олмасы илә бағлы һеч нә јохдур. Бу мәсәлә дин мәсәләси дејил, диндән габаг мејдана чыхыб, адиҹә ҝејимдир, әхлагла һеч бир бағлантысы јохдур вә с. вә и.а. Бахын, белә адамлар чохдур. Ишләри-ҝүҹләри гуртарыб мүфәссир (Гуран тәфсирчиси) олмаға ҹан атыблар. Демәли, бүтүн Ислам мәзһәбләри, шиәси, сүннүсү, вәһабиси, маликиси, шафејиси, суфиси, һәнбәлиси, мөтәзиләси – дај о мәзһәб јохдур ки, јекдилликлә һиҹабын ваҹиб олдуғуну десинләр. Һамысы сәһв дејир, бүтүн Гуран тәфсирчиләри сәһвә јол вериб, бир дәнә Ҝәнҹалп ағыллы чыхыб ҹамаата моллалыг едир. Ај ҹаным, сән әрәб дилиндән нә охумусан, сәрф, нәһв, бәлағәт, тәфсир, һәдис елмләриндән нә ганырсан, нечә әрәб сөзүнүн лүғәви, истилаһи мәналарыны билирсән ки, дуруб Гуран ајәсини тәфсир етмәјә чалышырсан. Ајыбдыр ахы, јашындан-башындан утан.
Јухарыда гејд етдијим кими мүсаһибәсини садәҹә ҝөздән кечирдим. Амма данышдыгларынын әсассыз олдуғуну, һәтта бүтүн мәзһәбләрин гәбул етдији ән бариз, ән зәрури (дәлилә еһтијаҹы олмајан), 2+2=4 кими ајдын мисалдан даһа ајдын олан мәсәләләрдә белә сағлам фикрә саһиб олмадығыны ҝөстәрмәк үчүн бир ики мәгамы бурда гејд етмәк истәрдим.
Мәсәлән јазыр: "Динләр минилләр сонрадан ортаја чыхды. Баш өртүјү зәрурәти илк олараг ортаја чыханда нә дин, нә дә дил варды." Бахын, адам анламыр ки, сөһбәт баш өртүјүндән ҝедирсә бу инсана аид бир мәсәләдир. Инсан ады чәкилирсә демәли инсанын мөвҹуд олдуғу бир замандан данышылыр. Инсанларын илки вә бүтүн бәшәрин атасы исә Адәмдир (ә). Адәм исә пејғәмбәр олуб. Пејғәмбәр олубса демәли шәриәт, дин, гајда-ганун, әхлаги дәјәрләр ҝәтириб. Инди сән бу ҹүр ҝүн кими ајдын, һәтта ҹаһилләрин белә гана билдији бир мәсәләдә өзүнү билмәмәзлијә вурурсан, јохса доғрудан ҹаһилсән? Ҹаһилсәнсә ҝедиб елм оху әввәлҹә. Оху вә бил ки, бүтүн инсанлардан әввәл Адәм (ә) пејғәмбәр дүнјаја ҝәлиб, демәли бүтүн инсанлардан әввәл Адәм (ә) ҝәләндә артыг дин ҝәтирмишди. Сән нә әсасла дејирсән нә дин, нә дә дил варды.
Даһа сонра ҝөрүн нә сајыглајыр: "Гуранда бир кишинин дөрд гадынла вә сајсыз ҹаријјәләрлә евләнә билмәсинин дә сәбәби будур... әрәбләр Гуранын дедији кими сајсыз гадынларла евләндиләр." Бу ҹүмләләри адам һансы ағылла јазыр, ким она јаздырыр, һансы шејтандан вәһј алыр билмирәм, амма һеч олмаса дедији бу ҹүмләләри демирәм, бирҹә дәнә - әҝәр Гуран дејибсә - "сајсыз гадынлар" сөзүнү әрәбҹәдән јазарды, бахардыг о һансы ајәдә мөвҹуддур.
Сонра "Гадын-киши арасындакы проблемләри чөзмәјә чалышан Һз.Мәһәммәд нијә гадын вә кишиләри ибадәт сырасында бир-бириләриндән ајырды?" суалына ағласығмаз ҹаваб верир: "Әрәбләрин ҝејими вә палтарлары елә дурумдајды ки, рүку вә сәҹдә етдикләриндә кишиләрин вә гадынларын ҹинси органлары ҝөрүнүрдү." Бу сөзләрин мүәллифи анҹаг Аднан Октар кими башдан хараб адамлар ола биләр. Неҹә јәни сәҹдәјә ҝедәндә ҹинси органлары ҝөрүнәрди. Адам билмир ки, намаз һалында кишиләрин ајыб јерләринин өртүлү олмасы вә гадынларын исә үз, әл вә ајагларынын ән ашағы һиссәсиндән (бармагларын уҹундан топуға гәдәр) савајы һәр јери өврәт сајылыр вә өртүнмәси ваҹибдир? Онун сајыгламаларыны һансы ағыллы инсан гәбул едәр? Сонра дејир: "Тарих китабларында Пејғәмбәрин дә үзәриндә һеч бир ҝејим олмајаҹаг шәкилдә чылпаг олдуғу јазылыр." Һансы тарих китабыдыр ҝөрәсән бу ҹүр јазыб? Салман Рүштүнүн јаздығы китабдыр јохса? Даһа сонра дејир: "Һәр кәс үзәриндәки ҹүббәсини чыхарыб бир-биринә дүјүнләди. Һәр кәс там лүт вәзијјәтдәјди. Дашы јеринә јерләшдирдикдән сонра һәр кәс, о ҹүмләдән Абдуллаһ оғлу Мәһәммәд дә ҹүббәсини ҝејинди." Һалбуки ҹүббә дедији әба үст ҝејимидир, мәҝәр инсан үст ҝејимини чыхарданда лүт вәзијјәтдә галыр? Ҹүббә о заман пәнҹәк ролуну ојнајырды, мәҝәр пәнҹәји чыхарданда инсан там лүт вәзијјәтдә галыр?
Сон олараг дејир: "Пејғәмбәр дөнәминә аид һиҹаб вә өртү өрнәкләри һаггында һеч бир дәгиг билҝи вә бәлҝә јохдур. Чүнки өртү һаггында олан билҝиләр вәфатындан 200 ил сонра јараныб вә бу һагда мөвҹуд олан һәдисләрин мүбаһисәли олдуглары үзәринә ортаг ҝөрүш вар." Бәлкә дә демәк истәјир ки, буҝүнкү һиҹаб формасы о заман јох иди. Әсас өртүнмәкдир. Бириси һиҹабла, диҝәри чадра илә, бир башгасы башга бир формада – намәһрәмин диггәтини чәкмәмәк вә нәзәриндән аманда гала биләҹәк бир шәкилдә о заман да өртүнүрдү, инди дә бу һөкм гүввәдәдир. Бу ҹүр дејил ки, бүтүн Ислам алимләри сәһвә јол вериб, амма Ҝәнҹалп сағлам әгидәдәдир. Һиҹаб һагда марагланмаг истәјәнләр тәбии ки, дин алимләринин китабларына мүраҹиәт едиб һиҹабла бағлы мәлумат әлдә едә биләр. Ҝәнҹалп исә дејир ки, бу һагда мөвҹуд олан һәдисләрин мүбаһисәли олдуглары үзәриндә ортаг ҝөрүш вар. Аллаһ сәни һидајәт еләсин, ҝөрәсән нечә алимин дәрс-хариҹиндә иштирак еләмисән, нә вахтдан һәдис, дирајә, риҹал, үсул елмләрини охумусан демирәм, һеч олмаса адыны ешитмисән. Сәнин башын үчүндүр мәҝәр ајырд едәсән ки, һансы мүбаһисәлидир, һансы алимләр ортаг ҝөрүшә ҝәлиб? Бүтүн ислам алимләри һиҹабын ваҹиблији һагда иттифаг едиб, сән һансы алимләрә истнад едирсән? Аднан Октар, Фәтуллаһ Ҝүлән, Салман Рүштү, Рафиг Әлијев кими "алимләрә" истинад едирсән?


7221 بازدید
در حال ارسال اطلاعات...