Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
16 Феврал 2018

Аллаһ неҹә “сәттар”дыр?

Инсанын әмәлләрини јазан мәләкләр төвбә едәнин ҝүнаһларыны унудур
Имам Садиг (ә) бујуруб:
“Бир бәндә халис төвбә едән заман Аллаһ ону севир вә ҝүнаһларыны өртүр.” Рави сорушду: Аллаһ неҹә
“сәттар”дыр? Бујурду: “Инсанын әмәлләрини јазан мәләкләр төвбә едәнин ҝүнаһларыны унудур. Аллаһ ҝүнаһкарын бәдәнинә, ҝүнаһ етдији јерә әмр едир ки, онун ҝүнаһыны ҝизләтсин. Аллаһын һүзуруна ҝедәндә онун ҝүнаһ етмәсинә һеч бир шаһид олмасын.” (“Үсули-кафи”, ҹ. 2, сәһ. 436.)

Имам Әли (ә) бујуруб:
“Тәәҹҹүб едирәм о кәсә ки, истиғфар етмә мүмкүн олдуғу һалда Аллаһын рәһмәтиндән наүмиддир.” (“Нәһҹүл-бәлағә”, сәһ. 482.)

Пејғәмбәр (с) бујуруб:
“Еј Әли! Һәр кәс һәр сәһәр, јахуд һәр ҝеҹә мәнә салават ҝөндәрсә, мәним шәфаәтим она ваҹиб олар, һәтта бөјүк ҝүнаһларын саһиби олса да (шәфаәтин шәрти төвбә едиб, ҝүнаһы тәрк етмәкдир).” (“Мүстәдрәкүл-вәсаил”, ҹ. 5, сәһ. 334.)
Гуранда тәгрибән төвбәнин гәбулу вә Аллаһын бәндәләринә олан рәһмәти һагда алты јүз ајә вардыр. Шәриәт ҹәһәтдән ән бөјүк ҝүнаһ Аллаһын мәғфирәтиндән вә бағышламағындан үмидсиз олмагдыр. Буна ҝөрә дә ҝүнаһ нә гәдәр бөјүк олса, төвбә илә инсан өзүнә ниҹат верә биләр. Пејғәмбәр (с) бу һагда бујуруб: “Инсанларын ән јахшысы ҝүнаһдан сонра пешиман олуб, Аллаһдан бағышланмаг диләјән шәхсләрдир.” “Төвбә едән ҹаванын әҹри Һәзрәт Зәкәријјанын (ә) әҹри кимидир.” “Али – Мүһәммәдин (с) мәһәббәти илә өлән, төвбә едән һесаб олунур.” (“Нәсајиһ”, сәһ. 330.)

Имам Садиг (ә) бујуруб:
“Горху вә үмид арасында јашамајан мөмин сајылмаз.” (“Мүстәдрәкүл-вәсаил”, ҹ. 11, сәһ. 224.)


4800 بازدید
در حال ارسال اطلاعات...