Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
04 Феврал 2018

ДИНДАРЛЫГДА МӨҺКӘМЛИЈИН, ДҮЗЛҮЈҮН СӘМӘРӘЛӘРИ

Һәгиги сәадәти танымаг истәјәнләр вә ону Аллаһла јахынлыгда ҝөрәнләр әввәлҹә бу мәгама апаран јолу танымалыдырлар.
Хошбәхтлик инсанын фитри истәјидир

Имам Садиг (ә) бујурур: «Еј Ҹүндәб оғлу, әҝәр бизим шиәләримиз мөһкәм олсалар мәләкләр онларла ҝөрүшәр, булудлар онлара көлҝә салар, башлары үстүндән вә ајаглары алтындан онлара рузи ҝөндәриләр, бүтүн истәдикләри онлара әта олунар».
Бүтүн инсанлар сәадәт сорағындадырлар. Онлар чәтинликдән сыхылыр, хилас олмаг үчүн јол ахтарырлар. Амма һәр заман сәадәтә ҹан атан инсан һәгиги хошбәхтлији танымагда чәтинлик чәкир.
Чохлары белә тәсәввүр едир ки, онларын фитри истәји олан хошбәхтлик өтәри дүнја ләззәтләриндәдир. Она ҝөрә дә һәгиги сәадәти танымамыш өз тәсәввүрләринин әмри илә дүнја ләззәтләри далынҹа гачырлар.
İкинҹи бир гисм инсан исә анлајыр ки, өтәри дүнја ләззәтләри сәадәт ола билмәз. Онлар ачыг-ашкар ҝөрүр ки, һәр һансы дүнја ләззәтини хошбәхтлик билән инсан бу ләззәтә чатдыгдан бир мүддәт сонра нәинки өзүнү хошбәхт һисс етмир, һәтта бәдбинлијә гапылыр. Бу инсанлар сәадәти нәдә ҝөрүрләр? Бу суалын ҹавабында онлар да ики група бөлүнүр:
Биринҹи група мәнсуб оланлар өз ағыллары вә илаһи пејғәмбәрләрин көмәји илә һәгиги сәадәти Аллаһа јахынлыгда тапырлар. Онлар әмин олурлар ки, әбәди хошбәхтлик јалныз Аллаһа јахынлыгдыр. Икинҹи група мәнсуб инсанлар исә ҝеҹә-ҝүндүз баш сындырыр, мүбаһисә едир, шәкк-шүбһәјә дүшүр вә өмүрләринин сон нәфәсинәдәк әзаб чәкирләр.
Һәгиги сәадәти танымаг истәјәнләр вә ону Аллаһла јахынлыгда ҝөрәнләр әввәлҹә бу мәгама апаран јолу танымалыдырлар. Амма сәадәти Аллаһла јахынлыгда ҝөрәнләрин әксәријјәти бу сәадәт јолуну танымаг үчүн лазымынҹа сәј ҝөстәрмирләр. Онлар ҹәмијјәтин тәсири алтына дүшәрәк һәгиги тәкамүл јолундан узаглашырлар. Әлбәттә ки, бу саһәдә мүвәффәгијјәтләр дә фәрглидир. Кими фәрди, кими иҹтимаи, кими дә сијаси мәсәләләрдә зәрури аҝаһлығы әлдә едә билмир. Амма доғру јолу танымаг да аздыр. Бу јолу таныдыгдан сонра һәрәкәтә башламаг лазымдыр. Доғру јола дүшмүш инсанын сәадәтә чатмасы онун ирадәсиндән, ифратла тәфрит арасында орта һәдди тута билмәсиндән чох асылыдыр.


4230 بازدید
در حال ارسال اطلاعات...