Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
27 Јанвар 2018

ҸАМААТ НАМАЗЫНЫН ӘҺӘМИЈЈӘТИ

Инсан һарада олмасындан асылы олмајараг, јахшы олар ки, ҹамаат намазы гылсын вә башгаларыны да дәвәт етсин
Ҹамаат намазынын иҹтимаи вә фәрди тәсирләри илә јанашы, диҝәр мүкафатлары да вардыр. Бу һагда бәзи рәвајәтләрә диггәт јетирин:
Аллаһын рәсулу (с) бујурур: “Азан сәсини ешидиб һеч бир дәлил олмадан ҹамаат намазында иштирак етмәјән шәхсин намазы дәјәрсиздир.” (“Вәсаил”, 5-ҹи ҹилд, сәһ.375; “Кәнзул-уммал”, 8-ҹи ҹилд, 22799-ҹы һәдис.)
Башга бир һәдисдә ҹамаат намазыны тәһгир етмәк Аллаһы тәһгир етмәк һесаб олунмушдур. (“Мән ла јәһзуруһул-фәгиһ”, 1-ҹи ҹилд, сәһ.377.)

Даим ҹамаат намазы гылмаг инсаны мүнафигликдән сығорталајыр. (“Мустәдрәкул-вәсаил”, 1-ҹи ҹилд, сәһ.488.)
Мәсҹид вә ҹамаат намазы мәгсәди илә атылан һәр бир аддым үчүн саваб нәзәрдә тутулмушдур. (“Кәнзул-уммал”, 8-ҹи ҹилд, 22815-ҹи һәдис, Ислам пејғәмбәриндән нәгл олунуб.) Ҹамаат намазы үчүн евдән хариҹ олан шәхс вә ја мәсҹиддә ҹамаат намазынын башланмасны ҝөзләјән шәхс һәмин арада намаз гылан шәхсин савабыны алыр. (“Кәнзул-уммал”, 8-ҹи ҹилд, 22828 вә 22827-ҹи һәдис.)
Ҹамаат намазында иштирак едәнләрин сајы нә гәдәр чох олса, намаза верилән мүкафат да бир о гәдәр чох олар. Ҹамаат намазынын фәзиләти һаггында мараглы бир һәдис вар: “Әҝәр игтида едән бир нәфәр олса, 150 намазын мүкафаты вериләр;

Әҝәр игтида едән 2 нәфәр олса, 600 намазын мүкафаты вериләр;
Əҝәр игтида едән 3 нәфәр олса, 1200 нәфәрин мүкафаты вериләр;
Әҝәр игтида едән 4 нәфәр олса, 2400 намазын мүкафаты вериләр;
Əҝәр игтида едән 5 нәфәр олса, 4800 намазын мүкафаты вериләр;
Әҝәр игтида едән 6 нәфәр олса, 9600 намазын мүкафаты вериләр;
Əҝәр игтида едән 7 нәфәр олса, 19200 намазын мүкафаты вериләр;
Әҝәр игтида едән 8 нәфәр олса, 36400 намазын мүкафаты вериләр;
Əҝәр игтида едәнләрин сајы имамла бирликдә 10 нәфәрә чатарса, 72800 намазын мүкафаты вериләр.

Лакин намаз гыланларын сајы 10 нәфәри кечәрсә, верилән мүкафатын сајыны Аллаһдан савај кимсә билмәз. (“Мустәдрәкул-вәсаил”, 1-ҹи һәдис, сәһ.487; һәзрәт имамын рисаләси, мәсәлә 1400.)
Башга бир һәдисдә дејилир: “Һәр кәс ҹамаат намазыны севсә, Аллаһ вә мәләкләр ону севәр.” (“Мустәдрәкул-вәсаил”, 1-ҹи ҹилд, сәһ.488.)
Пејғәмбәр (с) заманы ҹамаат намазы гылан шәхсләр азалдыгда һәзрәт (с) инсанлар арасында ахтарыш апарыр вә бујурурду: “Сүбһ вә иша намазында иштирак етмәк мүнафигләр үчүн һәр шејдән ағырдыр.” (“Кәнзул-уммал”, 8-ҹи ҹилд, сәһ.256.)
Гуран намаз заманы јорғунлуг вә һалсызлығын мүнафиг сифәтләриндән олдуғуну билдирмишдир. (“Ниса” сурәси, ајә 142.) Чүнки сүбһләр галхыб истидә вә сојугда узаг јол кечиб ҹамаат намазында иштирак етмәк һәгиги иман вә ешг нишанәсидир.
Ҹәмијјәт намазы һансыса хүсуси мәнтәгәјә аид дејил. Инсан һарада олмасындан асылы олмајараг, јахшы олар ки, ҹамаат намазы гылсын вә башгаларыны да дәвәт етсин.
Аллаһын рәсулу (с) ҹамаат намазынын әһәмијјәти барәсиндә бујурур: “Ҹамаатла гылынан намаз 40 ил евдә тәк гылынан намаздан үстүндүр. Сорушдулар: “Бир ҝүнүн намазымы?” Бујурду: “Бәлкә дә, бир намаз!” (“Мустәдрәкул-вәсаил”, 1-ҹи ҹилд, сәһ.488.) “Ҹәмијјәт намазынын сыралары дөрдүнҹү сәмада мәләкләрин сырасы кимидир.” (“Мустәдрәкул-вәсаил”, 1-ҹи ҹилд, сәһ.488.)
Аллаһ рәсулунун (с) имамлығы илә биринҹи намаз бәрпа олунду. Бу намазда һәзрәт Әли (ә) вә Ҹәфәр Тәјјар (һәзрәт Әлинин (ә) гардашы) иштирак едирди. Әбу Талиб өвлады һәзрәт Әлинин (ә) Пејғәмбәрә (с) игтида етдијини ҝөрдүкдә о бири өвлады Ҹәфәрә деди: “Сән дә Пејғәмбәрә (с) игтида ет.” Дәвәти ашкарламаг ҝөстәриши верән “Фәсдә бима тумәр” ајәси назил олдугдан сонра һәмин ики ики-үч нәфәрлик ҹамаат намазы бәрпа олунду. (“Мустәдрәкул-вәсаил”, сәһ.689; “Вәсаил”, 5-ҹи ҹилд, сәһ.373.)


4608 بازدید
در حال ارسال اطلاعات...