Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
08 Јанвар 2018

НАМАЗА ДИГГӘТ ВӘ ИЛАҺИ ҺҮЗУР

Биз намаз васитәси илә һансы мәгама чата биләҹәјимизи вә...
Мераҹ һәдисиндә охујуруг: “Еј Мәһәммәд, бәндәләримдән үч дәстәсинә тәәҹҹүб едирәм: Намаза дајаныб әлләрини кимә доғру галдырдығыны, кимин гаршысында дајандығыны билдији һалда јухулу олан бәндәмә; бу ҝүн үчүн рузиси олдуғу һалда, сабаһки рузи үчүн чалышан бәндәмә; Ондан разы олуб-олмадығымы билмәдији һалда хошһал олан бәндәмә!”

Рәвајәтдә елә бир нөгтәјә ишарә олунур ки, о һамымызын дәрдидир. Бәли, әксәримиз јетәринҹә мәлуматлы олдуғумуз һалда, намаза диггәтсиз јанашырыг. Һамымыз билирик ки, гылдығымыз намазлар өвлијаларын намазы кими дејил. Ону да билирик ки, намазымызда Гуран вә рәвајәтләрдә, зикр олунмуш хүсусијјәтләр јохдур. Амма сакит һалда өз мәсулијјәтсиз мүнасибәтимизи давам етдиририк. Олдугҹа тәһлүкәли бир һалдыр. Она ҝөрә дә намазымыздакы нөгсанлары арадан галдырмаға, гәлбимизин иштиракы илә камил намаз гылмаға чалышмалыјыг. Биз намаз васитәси илә һансы мәгама чата биләҹәјимизи вә намазы јетәрли шәкилдә гылмадығымыздан һансы учурума јуварланаҹағымызы јахшы ҝөтүр-гој етмәлијик.
İлаһи өвлијаларын ибадәтләрини нәзәрдән кечириб, өз ибадәтимизи онларын ибадәти илә мүгајисә етсәк јахшы олар. Јалныз камил нүмунә илә мүгајисә заманы ишин нөгсаны ортаја чыхыр. Намаздакы нөгсанлары арадан галдырмаг үчүн Мәрһум Мирза Ҹәвад аға Тәбризинин “Әсрарус-сәлат” вә мәрһум имамын ејни адлы китабыны мүталиә етсәк, бир чох инҹә вә мүһүм нөгтәләри дәрк едәрик. Биз исә бу мәсәләјә өтәри бир нәзәр салмагла кифајәтләнмәјә мәҹбуруг.


4595 بازدید
در حال ارسال اطلاعات...