Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
27 Декабр 2017

Инсанын сәадәт јолуну Аллаһдан јахшы ким таныја биләр?!

Дини биликләрдән мәһрум инсанын сәадәт јолуну тапмасы гејри-мүмкүндүр
Инсан Нјутонун ганунларыны, нисбилик нәзәријјәсини билмәдән дә хошбәхт ола биләр. Нә Нјутон, нә дә Ејнштејн бу биликләрдән хәбәрсиз инсанлары бәдбәхт һесаб етмишләр.
Бәс дини биликләр неҹә? Бу биликләрә малик олмајан инсан хошбәхт ола биләрми? Әҝәр инсан һәтта ҹәмијјәтдән ајрылыб кимсәсиз бир сәһраја пәнаһ апардыгда белә, өз ганунлары илә јашаја билмирсә, демәк, даһа үстүн ганунлара еһтијаҹы вардыр. Јалныз ән гүдрәтли варлығын чыхардығы гануна табе олан инсан хошбәхт ола биләр. Ән гадир варлыг исә Аллаһ-тәаладыр вә онун ганунлары бүтүн варлыг аләмини өз тәсири алтында сахлајыр. Инсанын сәадәт јолуну Аллаһдан јахшы ким таныја биләр?! Бөјүк Јарадан исә ҝөндәрдији дин васитәси илә инсана хошбәхтлик јолуну ҝөстәрир. Демәк, дини биликләрдән мәһрум инсанын сәадәт јолуну тапмасы гејри-мүмкүндүр.
Амма али дини тәһсил алмаг олдугҹа чәтиндир. Ислам елмләри нәһајәтсиз бир үммандыр. Бу елмләрә јијәләнмәк истәјәнләр тарих боју вәтәниндән вә доғмаларындан ајрылыб узаг өлкәләрә һиҹрәт етмиш, мин бир әзијјәтә гатлашараг ислами биликләрә јијәләнмишләр. Белә бир фәдакарлыг чәтин олса да, инсан зәрури дини биликләрдән хәбәрсиз гала билмәз. Ҝүндәлик мүталиә үчүн вахт ајырмаг олдугҹа зәруридир.


6371 بازدید
در حال ارسال اطلاعات...