Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
24 Декабр 2017

АТА-АНАЈА «УФ» ДЕМӘ!

Ислами тәрбијәдән узаг дүшмүш әсримиздә өвладдан имтина һаллары чохалыр.
Ата-ана өвладын јараныш вә тәрбијә васитәсидир. Ислам дининдә валидејнә итаәт вә еһтирам тәкидлә тапшырылмышдыр. «Исра» сурәсинин 22-ҹи ајәсиндә Аллаһ-тәала бујурур: «Ата-ананыза јахшылыг един». Бөјүк ҝүнаһлар сырасында ширкдән сонра икинҹи бөјүк ҝүнаһ валидејнлә пис рәфтардыр. Һәмин сурәнин 23-ҹү ајәсиндә охујуруг: «Әҝәр онларын бири вә ја һәр икиси сәнин јанында гоҹалығын ән дүшкүн чағына јетәрсә, онлара «уф» белә демә, гышгырыб онларла аҹы данышма».
Валидејнә јалныз о заман итаәт етмәк олмаз ки, онлар динин зиддинә әмр етсинләр. Тәҹрүбәдә сүбут олуб ки, ата-ананы инҹидәнләр һеч дүнја һәјатында да хошбәхт ола билмирләр.
Ата-ана өвлад үчүн ағаҹын көкү мислиндәдир. Будаглар нә гәдәр инкишаф етсә дә, көкдән гидаланмадан јашаја билмәз.
Өвладын валидејнә һөрмәтсизлији гаршылыглы етинасызлыгла мүшајиәт олундуғу үчүн ҹәмијјәтдә биҝанәлик јараныр. Өвладындан еһтирам ҝөрмәк истәјән шәхс өз ата-анасына гаршы мүнасибәтдә диггәтли олмалыдыр. Өвлад вә валидејн арасында мөвҹуд олан һөрмәтсизлик никаһ вә доғумларын сајына да тәсир ҝөстәрир. Ислами тәрбијәдән узаг дүшмүш әсримиздә өвладдан имтина һаллары чохалыр. Тәбии ки, мејвәләри аҹы, өзү дә көлҝәсиз бир ағаҹ әкмәјә дәјмәз.


6045 بازدید
در حال ارسال اطلاعات...