Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
14 Декабр 2017

НАМАЗ

Намаз Ибраһим (ә), Мәһәммәд (с), Һүсејн (ә) вә Меһди (ә) сүннәсини дирилтмәкдир.
ВӘҺЈ МӘКТӘБИНДӘ НАМАЗ

Ибадәт, онун фәлсәфәси вә шәртләри барәсиндә сөһбәтләр олду. Инди исә ибадәтин ән бариз нүмунәси олан “намаз” мөвзусуну арашдыраҹағыг. Өнҹә Гуран вә һәдисдә намазын мәгамы илә таныш олаг. Сонра исә онун хырдалығына вә сирләринә әл атаг. Беләликлә, намаз һаггында вәһј мәктәбинин бахышларына диггәт јетирәк:
Намаз пејғәмбәрләрин ән мүһүм төвсијәләриндән бири вә ибадәтин ән бариз нүмунәсидир. Һәзрәт Лоғман өвладына дејир:
“Оғулҹан, намаз гыл.” (“Лоғман” сурәси, ајә 17.)
Намаз унутганлыг үчүн дәрман вә Аллаһын зикри үчүн васитәдир: “Мәни дүшүнмәк үчүн намаз гыл.” (“Таһа” сурәси, ајә 14.)
Намаз Аллаһын әһдидир. (бах: “Кәнзул-уммал”, 7-ҹи ҹилд, сәһ.279.)
Намаз Пејғәмбәрин (с) ҝөзүнүн нурудур. (бах: “Биһар”, 77-ҹи ҹилд, сәһ.77.) Намаз чәтин вә кәдәрли анларда көмәкдир. Аллаһ-тәала бујурур: Чәтинликләрдә намаз вә сәбрдән көмәк алыб, онлара галиб ҝәлин: “Сәбр етмәк вә намаз гылмагла көмәк диләјин!” (“Бәгәрә” сурәси, ајә 45.)
Намаз тәкәббүр үчүн дәрмандыр. Һәзрәт Әли (ә) бујурур: Аллаһ инсаны тәкәббүрдән узаглашдырмаг үчүн намазы ваҹиб етди. (“Нәһҹүл-бәлағә”, 252-ҹи һикмәт.)
Намаз Аллаһын вердији немәтләрә ҝөрә Она тәшәккүр васитәсидир: “Она ҝөрә дә (бу немәтләрә шүкүр едәрәк) Рәббин үчүн намаз гыл вә гурбан кәс!” (“Көвсәр” сурәси, ајә 2.)
Намаз динин симасыдыр. (бах: “Фүруи-Кафи”, 1-ҹи ҹилд, сәһ.270.)
Намаз Ислам дининин нишаны, ҝерби вә бајрағыдыр. Пејғәмбәр (с) бујурур: “Намаз Исламын бајрағыдыр.” (“Кәнзул-уммал”, 7-ҹи ҹилд, сәһ.279.)
Намаз динин сүтунудур. (бах: “Мустәдрәк”, 1-ҹи ҹилд, сәһ.172.)
İслам Пејғәмбәри (с) бујурур: “Намазын диндә ролу башын инсан бәдәниндәки ролу кимидир.” (“Нәһҹүл-фәсаһә”, 3075-ҹи ҹүмлә.)
Намаз беһиштин ачарыдыр. (бах: “Нәһҹүл-фәсаһә”, 1588-ҹи ҹүмлә.)
Намаз инсанлары дәјәрләндирмә мејарыдыр. (бах: “Фүруи-кафи”, 1-ҹи ҹилд, сәһ.267.) Намаз динин көкүдүр. (бах: “Вәсаил”, 1-ҹи ҹилд, сәһ.4.)
Гијамәтдә вериләҹәк илк суал намаз һаггындадыр. (бах: “Нәһҹүл-фәсаһә”, 979-ҹу ҹүмлә.)
Намаз ҝүнаһлары мәһв едир. Һәдисләрдә намаз инсанын ҝүн әрзиндә беш дәфә јујунуб, бүтүн чиркләрдән тәмизләндији бир чаја бәнзәдилир. (бах: “Вәсаил”, 3-ҹү ҹилд, сәһ.7.)
Намаз мәхлугла халигин рабитәсидир. Намаз мадди инсаны мәнәвиләшдирир вә инсаны Аллаһла танышлыгдан әлавә, су, торпаг, гиблә, түлу (доғуш), гүруб, вахт вә бүтөвлүкдә тәбиәтлә таныш едир.
Намаз јеҝанә ибадәтдир ки, һәтта гәрг олдугда вә дөјүшдә инсанын өһдәсиндән ҝөтүрүлмүр. Намаз зүлмкар һакимијјәтдә инсанын ән уҹа азадлыг фәрјады вә Аллаһ дәрҝаһында бәндәлијин еланыдыр.
Намаз Ибраһим (ә), Мәһәммәд (с), Һүсејн (ә) вә Меһди (ә) сүннәсини дирилтмәкдир.
Намаз инсанын Аллаһа јахынлашмасы үчүн васитәдир. (бах: “Фүруи-кафи”, 1-ҹи ҹилд, сәһ.265.)
Намаз пејғәмбәрләрин ахырынҹы төвсијәсидир. Имам Садиг (ә) вәфатындан өнҹә бүтүн јахынлары вә өвладларыны әтрафына топлајыб билдирди ки, намаза јүнҝүл јанашан шәхсә гијамәтдә бизим шәфаәтимиз шамил олмајаҹаг. (бах: “Фүруи-кафи”, 1-ҹи ҹилд, сәһ.264.)
Намаз Аллаһын достлары үчүн ширин, мүнафигләр үчүн исә чәтин вә ағыр бир јүкдүр: “Һәгигәтән, о тәвазөкар олмајанлара ағыр бир јүкдүр.” (“Бәгәрә” сурәси, ајә 45.)
Намаз шејтаны мәһв едир. (бах: “Ғурәрул-һикәм”, сәлат.)


4330 بازدید
در حال ارسال اطلاعات...