Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
09 Декабр 2017

НӘ ҮЧҮН ДҮНЈА МӘЗӘММӘТ ОЛУНУР?

Дүнјанын алдадыҹы ширинликләри инсанын бүтүн вүҹудуну өз тәсири алтына салыр
Һәзрәт Әлинин (ә) оғлу имам Һәсән Мүҹтәбаја (ә) чох али вә мисилсиз мәзијјәтләрә малик вәсијјәтиндән

Мәсум имамларын дилиндә дүнјанын мәзәммәт олунмасынын сәбәби инсанын дүнјаја әсирлији, нәтиҹәдә ахирәтин инкары ола биләр. Башга сөзлә, дүнја она ҝөрә гынаныр ки, дүнја мәһәббәти инсанын ахирәтдән хәбәрсизлијинә сәбәб олур. Дүнјанын алдадыҹы ширинликләри инсанын бүтүн вүҹудуну өз тәсири алтына салыр, инсан бу ширинликләрин архасынҹа јүјүрмәјә башлајыр. Амма ахирәт һәјаты һисс үзвләри илә дујулмадығындан бир гәдәр диггәтдән кәнарда галыр. Она ҝөрә дә мәсум имамлар дүнјаны мәзәммәт едир, инсанлары дүнја ширинлијинә алданыб, ахирәтдән хәбәрсиз галмамаға чағырырлар. Һисс үзвләри илә дујулмајан ахирәтин диггәтдән кәнарда галмасында тәбиилик вар. Ахирәтә диггәтли оланлар исә ја әгли дәлилләрә әсасланыр, ја пејғәмбәр вә имамларын бујуругларына истинад едирләр. Бу мәлуматлар исә заһирпәрәст инсанлара чох аз тәсир ҝөстәрир. Амма дүнја мәнзәрәләри инсаны бир анда өзүнә ҹәзб едир. Ахирәт һәјатына әксәр мүсәлманлар шүбһә етмәсәләр дә, бу мәрифәт, бу инам һәр ҝүн тәзәләнмәдијиндән дири олмур. Инсанла бу мәсәләни әмәли шәкилдә чох аз хатырлајыр, елә дүшүнүрләр ки, бу үч-беш ҝүнлүк дүнја даһа әһәмијјәтлидир. Бир нөв унудулур ки, әсас мәгсәд ахирәт дүнјасыдыр. Бу һәгигәти фасиләсиз олараг хатырлајан јалныз Аллаһын пејғәмбәрләри вә өвлијаларыдыр. Она ҝөрә дә ади инсанлара бу мәсәлә тез-тез хатырладылмалыдыр. Онлар ҝеҹә-ҝүндүз әлдә етмәјә чалышдыглары дүнја ширинликләринин гыса бир мүддәтдән сонра әлдән чыхаҹағыны билмәлидирләр. Мәһз гејд олунан мәсәләләр сәбәбиндән Гуранда, “Нәһҹүл-бәлағә”дә Әһли-бејт бујуругларында дүнја бир бу гәдәр мәзәммәт олунур. Гурани-кәримдә бујурулур: “Дүнја һәјаты ојун вә әјләнҹәдән башга бир шеј дејил” (“Әнам”, 32); “Бизимлә гаршылашаҹагларына үмид етмәјән, дүнјаны бәјәниб она бағланан вә ајәләримиздән гафил оланларын – мәһз газандыглары ҝүнаһлара ҝөрә дүшәҹәкләри јер ҹәһәннәмдир.” (“Јунус”,7, 8) “О кәсләр ки, дүнјаны ахирәтдән үстүн тутур, Аллаһын јолундан дөндәрир вә о јолу әјмәк истәјирләр, онлар азыб узаг дүшмүшләр.” (“Ибраһим”, 3) Сәбәб будур ки, дүнја алдадыҹы вә ҹазибәдар, ахирәт исә һисс үзвләринин тәсир даирәсиндән кәнардыр. Дүнја даим ҝөз габағында, ахирәт исә дүшүнҹә архасындадыр. Дүнја инсаны сон мәгсәддән гәфләтдә сахладығы үчүн инсана нәләрисә даим хатырлатмаға еһтијаҹ дујулур.
Əмирәлмөминин дә имам Һәсәнә (ә) ахирәтин әһәмијјәтини бир нечә ҹүмлә илә, бир нечә дәфә хатырладыр. Һәзрәт (ә) бујурур: “Бил ки, гаршында узун јолун, үзүҹү әзијјәтин вар..” Һәзрәт гаршысындакы јолун тәһлүкәсиндән хәбәр верир. Бүтүн бу тәкрарларын сәбәби инсанын гәлбиндәки гәфләти арадан галдырмаг, ону дүнја фүсүнкарлығындан, лајласындакы јухудан ојатмагдыр.


5008 بازدید
در حال ارسال اطلاعات...