Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
09 Мај 2014

Әһли-бејт (ә) достларынын хүсусијјәтләри

1. Ахирәт севҝиси;
İмам (ә) өз достларынын хүсусијјәтләрини шәрһ етмәклә шејтанын һәдәфә алдығы инсанлары танытдырыр. Онларын хүсусијјәтләри садаланыр. Илк хүсусијјәт будур: «Ахирәт онларын нәзәриндә о гәдәр әзәмәтлидир ки, ону һеч вәҹһлә һеч нәјә дәјишмәзләр». Һансыса бир мәгамда ја дүнја, ја да ахирәти сечмәк зәрурәти јаранса, онлар тәрәддүд етмәдән ахирәтә үстүнлүк верәрләр.
2. Нурла долу гәлб;
«Онларын гәлби неҹә дә нурлудур!» Бу тәбирлә танышлығымыз Әһли-бејт маарифи илә танышлығымыздан асылыдыр. Инсанын батини, онун гәлб вә руһу мүхтәлиф шејләрин сахландығы сандыгча кимидир. Һиссләрдә гүввәләр топландығы кими, бу сандыгчада да гүввәләр топланмышдыр. Һисс аләми бөјүк вә танынмыш гүввәләрин сәһнәси олдуғу тәк, инсан гәлби дә мәнәви гүввәләрин сәһнәси, сығынаҹағыдыр. Бу мәнәви нуранијјәт Аллаһын инсана лүтфүдүр. Һәр бир инсан өз гәлбини нурландырмаг ләјагәти газана биләр. Нурла долу гәлбин әламәти дүнјаја вә дүнјанын бәр-бәзәјинә рәғбәтсизликдир. Нурлу гәлбин бүтүн диггәти мәнәвијјат вә ахирәтә јөнәлмишдир. Әксинә, дүнја һәјатына көнүл верәнләрин батини гаранлыг, ҝөзләри һәгигәтә гаршы кордур. Беләләри дүнјанын алдадыҹы ҝөркәминә алданыр.
3. Дүнјапәрәстликдән чәкинмә;
«Дүнјаны онлары алдатмаг интизарында олан тәһлүкәли бир илан кими биләрләр». Зәһәрли сәһра иланлары диҝәр ҹанлылары алдатмаг үчүн гујруглары үстә дик галхарлар. Имам Садиг (ә) дүнјаны јол үстә дајанмыш тәһлүкәли бир илана бәнзәдир. «Дүнја сөз анламајан дүшмән кимидир». Дүнја Әһли-бејт достларынын нәзәриндә сөз анламајан мәнтигсиз дүшмән мислиндәдир; товлајыб һаким олдуғу инсана рәһм етмәз.
4. Аллаһла үнсијјәт.
«Онларын үнсијјәти Аллаһладыр». Үнсијјәти јалныз мадди истәкләрлә олан дүнјапәрәстләрин зиддинә олараг, Әһли-бејт достлары Аллаһла үнсијјәтдәдирләр. Дүнјапәрәстләр үчүн хәлвәт бир отагда ики рәкәт намаз гылмаг зинданда ҹәлладын ишҝәнҹәсинә мәруз галмаг гәдәр ағырдыр. Амма Аллаһ достлары биҝанәләрдән узаг бир ҝушәдә әсл мәһбубла үнсијјәт интизарындадырлар. Онлар намаз вахтыны, ҝеҹә намазынын вахтыны һәсрәтлә ҝөзләр, Аллаһла раз-нијаздан бөјүк ләззәт аларлар.
«Мүтрүбләрин, ејш-ишрәт әһлинин үнсијјәтдә олдуғу шејләрдән горхарлар. Һәгиги дост онлардыр. Онлар һәмин адамлардыр ки, Аллаһ онларын васитәси илә һәр бир фитнәни арадан галдырыб, һәр бир бәланы ҹәмијјәтдән узаглашдырар».
Гуран вә Әһли-бејт дилиндә «фитнә» сөзү даһа чох мәнәви, етигади, фикри нифага аиддир. Имам (ә) ҹәмијјәтдәки фикир вә әгидә чашгынлыгларынын Әһли-бејт достлары тәрәфиндән арадан галдырылдығына ишарә едир.
Имам Садигин (ә) јухарыдакы бујуругларындан ајдын олду ки, Аллаһы таныма вә Онунла јахынлыг, јалныз Әһли-бејт вилајәти сајәсиндәдир. Әһли-бејт вилајәтинә малик оланларын илкин нишанәси дүнјаја етинасызлыгдыр. Диггәтли олмаг лазымдыр ки, дүнјаја етинасызлыг бир күнҹдә отуруб вәзифәјә әмәл етмәк дејил. Һәр бир инсанын ваҹиб дүнјәви вәзифәләри вардыр. Мәсәлән, рузи газанмаг. Рузи газанмаг дүнјапәрәстлик дејил. Инсанын ҝүнүн һәр саатына ујғун бир вәзифәси вардыр. Инсан дүнјаја алданмадан өз вәзифәсини иҹра етмәлидир. Һәгиги Әһли-бејт достларынын нәзәриндә дүнја кичик, ахирәт исә бөјүкдүр. Инсанлыг дүнја ишләринә алданмагда јох, Аллаһа ибадәтдәдир.

Nur-az.com


5606 بازدید
در حال ارسال اطلاعات...