Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
20 Октјабр 2017

“Еј ејибләри өртән!”

Инсан фәна мәгамына чатмајынҹа бу хүсусијјәт һасил олмаз
Гејб аләминин шүһуду

Бөјүк өвлијалардан бири белә бујурур: Биз әввәлләр ҹүмә ҝүнләри Аға Беһҹәтин мәнзилинә ҝедәрдик. Беһҹәт һәмишә бу ҹүмләни тәкрар едәрди: “Еј ејибләри өртән!” Онун тәкрарладығы бу зикрин бөјүк мәнасы варды. Јәни, Беһҹәт башгаларынын бәзи әмәлләрини ҝөрдүјү вә билдији үчүн Аллаһ-тәаладан бу ејибләри бир сирр олараг сахламаға көмәк истәјир. Она ҝөрә дә бу зикри чох тәкрарлајарды.
Бу барәдә ајәтуллаһ Мисбаһ Јәзди белә бујурур: “Мәним нәзәримҹә Беһҹәт ирфан вә мәнәви камал мәгамынын елә јүксәк бир һәддинә чатмышдыр ки, гејб аләминдән бәзи шејләри мүшаһидә едирди. О чох вахт бәзи шәхсләрин батинини ҝөрүр, амма бунлары билмәк истәмәдији үчүн бу зикр онун дилинин әзбәринә чеврилмишдир.” (“Дәр мәһзәре бүзүрган”, Мөһсүн Гәрәвијан, 2-ҹи ҹилд, сәһ. 75)
Әлбәттә елә шәхсләрин ҹамаатын сирләриндән хәбәрдар олмасынын Аллаһ-тәаланын “сәттар” сифәтилә һеч бир зиддијјәти јохдур. Инсан фәна мәгамына чатмајынҹа бу хүсусијјәт һасил олмаз. Һәмин мәгамда Аллаһын затындан башга кимсә олмур. Аллаһ-тәала бујурур: “Бәндәмин ҝөрән ҝөзү вә ешидән гулағы Мән өзүм оларам.” Диҝәр тәрәфдән бәзи илаһи шәхсијјәтләр елә бир мәгама чатырлар ки, башгаларынын сирләрини фаш етмәк онларын шәнинә јарашмајан бир әмәлдир. Онлар әҝәр киминсә сирини билсәләр белә, Аллаһ дәрҝаһынын әманәтдары олдуглары үчүн һеч вахт буну фаш етмәзләр.


6541 بازدید
در حال ارسال اطلاعات...