Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
17 Сентјабр 2017

ЕЛМ ИМАНА ЈАРДЫМЧЫДЫР

Инсан һеч бир истәјә зәһмәтсиз чата билмир вә бу зәһмәт истәјин дәјәриндән асылыдыр.
Иманы ҝүҹләнирмәк јолларындан бири елм вә билијин артырылмасыдыр. Иманын мәртәбәләри вар вә инсан өз иманыны артыра биләр. Иманын јаранмасына көмәк олан сәбәбләр ҝүҹләндириләрсә, иман да ҝүҹләнәр. Һеч нә сәбәбсиз јаранмыр вә иманын да јаранма сәбәби вар. Инсан һеч бир истәјә зәһмәтсиз чата билмир вә бу зәһмәт истәјин дәјәриндән асылыдыр. Јәни бөјүк мәгсәдләрә чатмаг үчүн бөјүк чәтинликләри адламаг лазым ҝәлир. Иман исә ән бөјүк мәгсәд, ән дәјәрли немәтдир.
İманы ҝүҹләндирмәк үчүн онун амилләрини таныјыб садәдән мүрәккәбә доғру бу амилләри ҝүҹләндирмәк лазымдыр. Гејд етмишдик ки, иманын ән азы ики әсас амили вар: елм вә истәк. Иман ҝүҹләндирмәк үчүн бу ики амилә диггәт јетирмәк лазымдыр.
Иманын илк ики шәртиндән бири олан елм вә мәрифәт әлдә етмәк үчүн әсасән ики истигамәтдә фәалијјәт ҝөстәрмәк олар:
1.Әввәла, иман ҝәтирдијимиз һәгигәтләрин һәр бири үчүн јетәрли дәлилләр топлајыб бу дәлилләри өјрәнмәлијик. Аллаһшүнаслыг, ахирәтшүнаслыг кими елмләр иманы ҝүҹләндирән васитәләрдир. Мәһз бу сәбәбдән елм вә алимә бөјүк гијмәт верилмишдир. Бир даһа гејд едәк ки, иман үчүн елм мүтләг шәрт дејил. Чүнки бир чох алимләри ҹәһәннәмә апаран онларын елми олур. Јалныз о елм фајдалыдыр ки, инсанын мәнәви јүксәлишинә хидмәт едир. Елм инсаны шүбһә бурулғанындан кечирир вә онун әгидәсини сабит едир.
2.Икинҹи мүһүм мәсәлә инсанын әлдә етдији елм вә мәрифәти ардыҹыл шәкилдә хатырламасыдыр. Әҝәр инсан истәјирсә ки, газандығы елм вә мәрифәтдән бәһрә ҝөтүрсүн онлары дири сахламалыдыр. Бир нөв “сандыгда сахланан” елм чәтин анларда инсанын әлиндән тута билмир. Инсан јалныз диггәт мәркәзиндә сахладығы елмләрдән фајдаланыр. Инсан “Әллаһу әкбәр” сөзләри һаггында јалныз илк дәфә ешитдији заман марагланыб сонра өмүр боју бу сөзү кор-коранә тәкрар едәрсә јетәринҹә фајдалана билмәз. Амма һәр дәфә “Әллаһу әкбәр” дејәркән Аллаһын бөјүклүјү барәдә дүшүнән инсан өз иманыны ҝүҹләндирир. Ҝүн узуну намазларда бу сөзләрин дејилмәсинин ваҹиб бујурулмасы инсанын тәкамүлү илә әлагәдардыр.
İнсан зеһни даимән дәјишкән һалдадыр. Зеһнин гәбул етдији һәр бир мәлумат өзүндән әввәлки мәлуматы икинҹи плана кечирир. Өз биликләрини тәкрар етмәјән инсан һәмин биликләрдән истифадә етмәк ҝүҹүндә дејил. Ваҹиб бујурулмуш беш вахт намазын фәлсәфәси дә даими олараг инсана Аллаһы хатырлатмагдыр. Бир билијин тәкрары һәмин билијин инсан зеһниндә даһа фәал мөвге тутмағына сәбәб олур.
“Али-Имран” сурәсинин 191-ҹи ајәсиндә инсан үчүн мүмкүн олан үч һал зикр олунур. Инсан ја отурур, ја дурур, ја да узаныр. Ајәдә инсанын нәзәринә чатдырылыр ки, инсан бүтүн вәзијјәтләрдә Аллаһы зикр етмәлидир.
Демәк, иманын илк үнсүрүнү ҝүҹләндирмәк үчүн ики иш ҝөрмәк лазымдыр: јетәрли дәлилләрә малик олмаг вә бу мәрифәти дири сахламаг. Шүбһә базарынын ҝур олдуғу дөврүмүздә елми дәлилләрин әһәмијјәти чох бөјүкдүр. Дүнјада инсанлары дини әгидәдән узаглашдырмаг миссијасы дашыјан нәһәнҝ тәшкилатлар фәалијјәт ҝөстәрир. Әгидәси бүнөврәсиз олан савадсыз инсанлар Аллаһ еләмәмиш бу тәшкилатларын һәдәфинә чевриләрсә бир анда иманыны итирәр. Јетәрли дәлилләрә малик оланлар үчүн исә белә бир тәһлүкә јохдур.


4188 بازدید
در حال ارسال اطلاعات...