Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
14 Сентјабр 2017

ДИН АЛИМЛӘРИНИН ВӘ ӨВЛИЈАЛАРЫН ҺӘЈА ХҮСУСИЈЈӘТИ

Ахирәт әһли Аллаһ гаршысында даим өзүнү хәҹаләтли сајыр
Дин алимләри вә Аллаһ достлары арасында һәја бариз тәҹәссүм етмиш бир хүсусијјәтдир. Мүасир алимләрдән сајылан мәрһум Әлламә Тәбатәбаи о гәдәр һәјалы олмушдур ки, ҝөзүнү әтрафдакыларын ҝөзүнә дикмәкдән белә чәкинмишдир. Мәрһум алим бујурур: “Мәрһум Шејх Мәһәммәд Һүсејн Компани о гәдәр һәјалы иди ки, дәрс заманы өз шаҝирдләринин ҝөзүнә дә бахмазды.” Мүасири олдуғумуз башга дин алимләрини дә белә ҝөрмүшүк. Рәвајәтдән дә белә ҝөрүнүр ки, ахирәт әһли һәјалы олур, һәтта әтрафдакыларын һүгугуну позмагдан чәкинир, кимсәјә гаршы әдәбсизлик етмир. Онлар Аллаһын мүгәддәс заты гаршысында даим башыашағыдырлар. Устадларымыздан бири белә бујурурду: “Тәгаүдә чыхдыгдан сонра Нәҹәфдә сакин олмуш бир шәхс варды. Уҹа гамәтә малик олан бу шәхс јол ҝетдији вахт башыны дик тутса да, санки онун ашағы әјилмиш икинҹи бир башы варды. Анламырдым ки, о нә үчүн белә ҝөрүнүр. Бир ҝүн о вәсијјәт етмәк үчүн алимләрдән бәзиләрини евинә дәвәт етди. Онларын һүзурунда деди: “Пәрвәрдиҝара, сән шаһидсән ки, һәдди-бүлуғ олдуғум ҝүндән индијәдәк биләрәкдән ҝүнаһ етмәмишәм.” Бәли, инсанын өлүмүндән габаг бу сајаг сөзләр демәси үчүн бөјүк әсас лазымдыр. Мән онун бу сөзләриндән сонра анладым ки, нә үчүн јол ҝедәркән башыашағы ҝөрүнүрмүш. Онун сөзләри һәгигәт иди.”
Ахирәт әһли Аллаһ гаршысында даим өзүнү хәҹаләтли сајыр. Онлар даим башгаларынын һүгугларына риајәт едир, кимсәнин һаггыны позмагдан горхурлар. Дүнја әһли исә өз һәрәкәтләриндә нә Аллаһдан чәкинир, нә дә инсанлардан.
Һәдисдә охујуруг: “Ахирәт әһлинин наданлығы аздыр, фајдалары бөјүкдүр, мәкрләри ҹүзидир.” Ахирәт әһлинин үчүнҹү хүсусијјәти онларын даим агиланә вә низамлы һәрәкәт етмәси, наданлыға јол вермәмәсидир. Дөрдүнҹү хүсусијјәт исә ахирәт әһлинин ҹәмијјәтә бөјүк фајдалар вермәсидир. Бешинҹи хүсусијјәт исә будур ки, онлар башгалары илә сәмими рәфтар едәр вә һијләдән чәкинәрләр.
Öзләри әзијјәт чәкдикләри һалда, халга зәрәр вурмамалары ахирәт әһлинин алтынҹы хүсусијјәтидир. Онлар әзаб-әзијјәтә дөзәр, амма башгаларынын һүгугуну позмазлар. Устадларымыздан бири ајәтуллаһ Риза Мәһәммәдтәги Ширази һаггында белә бир әһвалат нәгл едирди: Мәрһум алим Самирранын сајылыб-сечилән фәгиһләриндән иди. Инҝилисләрә гаршы ҹиһад фитвасыны да верән о олмушду. Онун шаҝирдләриндән олан мәрһум шејх Мәһәммәд Казим Ширази нәгл едир ки, бир ҝүн ҝүнбатан вахты евдән чыхаркән мәрһум алимин мәнзилимин гаршысында о баш-бу баша ҝетдијини ҝөрдүм. Салам вериб, нә ҝөзләдијини сорушдум. Бујурду: “Сизи ҝөзләјирдим.” Сорушдум ки, бәс нә үчүн гапыны дөјмәјиб? Бујурду: “Билмирдим ки, адәтән бу вахтлар евдән чыхырсыныз. Зәһмәт вермәк истәмәдим.” Сорушдум ки, нә әмри вар? Бујурду: “Шәһријјәни (маашыны) ҝәтирмишәм.” Ислам дүнјасында шөһрәт тапмыш бир алимин өз шаҝирдинин шәһријјәсини евинә ҝәтирмәси чох тәәҹҹүблү бир һадисәдир. Инсанда бөјүклүјә бах ки, һәтта шаҝирдинин гапысыны дөјүб. Она зәһмәт вермәк истәмир! Ахирәт әһлинин једдинҹи хүсусијјәти онларын өлчү-бичили данышмаларыдыр. Онлар данышмаздан габаг дүшүнәр, дејәҹәкләри сөзүн хејир-зәрәрини ҝөтүр-гој едәр, Аллаһын разылығы олмајан бир сөз данышмазлар. Онлар нә башгаларынын баша дүшмәјәҹәји тәрздә мүрәккәб данышар, нә дә тәкрарларла динләјиҹини јорарлар. Бәли, ахирәт әһли данышыгда өлчү ҝөзләјир. Ахирәт әһлинин сәккизинҹи хүсусијјәти одур ки, даим өзү илә һесаб апарыр. Рәвајәтләрдә төвсијә олунур ки, инсан һәр ҝеҹә өзү илә һесаб апарсын. Ишдә ики нәфәр шәрик олдугда вә бири о биринә сәрмајә тапшырдыгда ардыҹыл шәкилдә ондан һесаб истәјир. Тапшырылыр ки, инсан өзүндән бир шәрик кими һесаб тәләб етмәли, өмүр сәрмајәсинин һара хәрҹләндији барәдә сорушмалыдыр. Һәзрәт Пејғәмбәр (с) бујурур: “Гијамәтдә һесаба чәкилмәздән габаг өзүнүзлә һесаб апарын.”
Ахирәт әһлинин доггузунҹу хүсусијјәти будур ки, онлар тутдуглары јолда, әзаб-әзијјәтдән чәкинмәзләр.


3897 بازدید
در حال ارسال اطلاعات...