Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
09 Сентјабр 2017

“Дүнја она бахан инсаны аҝаһ, онун зинәтинә алдананы кор етди”

Дүнја Аллаһ достларынын тәкамүл јеридир.
Дүнјада Аллаһын разылығыны неҹә газана биләк? Бу суала елә “Нәһҹүл-бәлағә”нин өзүндән ҹаваб тапмаг олар.
“Нәһҹүл-бәлағә”дә нәгл олунур ки, бир киши Һәзрәт Әлинин (ә) һүзурунда дүнја һаггында пис данышды. Бу шәхс өзү дүнја әһли олдуғу һалда заһирдә дүнјадан шикајәтләнирди. Һәзрәт Әлинин (ә) бу кишијә ҹавабы чох мараглыдыр. О бујурур: “Һәгигәтән, дүнја онунла дүз данышан үчүн дүзлүк еви, ону дүз анлајан үчүн әмин-аманлыг јери, ондан азугә јығанлар үчүн гүввә мәнбәји, ибрәт ҝөтүрәнләр үчүн нәсиһәт сарајыдыр. Дүнја илаһи мәрһәмәт газанылан вә газанҹы беһишт олаҹаг ибадәт вә бәндәлик јери, мәләкләрин намаз мәканы, илаһи вәһјин нүзул јери вә Аллаһ достларынын тиҹарәт мәканыдыр. Дүнја инсанлары өзүндән узаглыға чағырыб өзүнү вә әһлинин фәна олаҹағыны хәбәр вердији һалда ону ким гынаја биләр?”
Әҝәр дүнја олмасајды инсанлар һансы савабла беһиштә ҝедәрди? Дүнја Аллаһ достларынын тәкамүл јеридир. Һәзрәт бујурур: “Дүнја она бахан инсаны аҝаһ, онун зинәтинә алдананы кор етди.” Бәли, дүнјаја бәсирәт ҝөзү илә баханлар ондан фајдаланыр, нәфсинә ујанлар исә зәрәрә дүшүр. Дүнјадан дәрс алмајан инсан, чәтин ки, камиллик мәртәбәсинә уҹала.


3991 بازدید
در حال ارسال اطلاعات...