Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
30 Август 2017

ДИЛ ЗИКРИНИН БӘЗИ ФАЈДАЛАРЫ

Дил зикринә адәт верән инсан тәдриҹән гәлб зикринә дә наил ола биләр
Дил зикринин бәзи фајдаларына нәзәр салаг:
Әввәла ибадәтдән бәдәнин һәр бир үзвү фајдаланмалыдыр. Ҝөзүн ибадәти Гуран ајәләринә бахмагда, Кәбә евинә нәзәр салмагдадыр. Гулағын ибадәти Гуран ајәләрини динләмәкдир. Әҝәр гәлб илаһи мәһәббәтлә доларса, бу, онун үчүн ибадәт һесаб олунар. Беләҹә, дил үчүн дә ибадәт нәзәрдә тутулмушдур вә бу ибадәт Аллаһын зикридир.
Дил зикринин тәрбијәви әһәмијјәти дә вардыр. Инсан Аллаһа диггәтини артырмаг үчүн дил зикринә наил олмаг даһа асандыр. Дүнја бәр-бәзәји илә үз-үзә дајаныб, даим гәлб зикринә мәшғул олмаг олдугҹа чәтиндир. Инсан мүталиә етмәли, газанҹ ардынҹа дүшмәли, дин гардашларына јардым ҝөстәрмәли, гоһумлара баш чәкмәли вә саир ҝүндәлик вәзифәләрини јеринә јетирмәлидир. Бу ишләри јеринә јетирәркән даим дүшүнән инсанын ардыҹыл шәкилдә Аллаһы хатырламасы мүшкүл мәсәләдир. Чохлары һәтта намаз заманы да ҝүндәлик ишләр барәдә дүшүнүрләр. Бир сөзлә, ади инсанлар үчүн дил зикри даһа раһатдыр. Дил зикринә адәт верән инсан тәдриҹән гәлб зикринә дә наил ола биләр. Демәк, дил зикри диггәти топламаг үчүн ән јахшы васитәләрдәндир.


4102 بازدید
در حال ارسال اطلاعات...