Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
29 Август 2017

ӨВЛАДЫН ҺҮГУГЛАРЫ

Јашлылара еһтирам Аллаһа еһтирамдыр
Бир шәхсин хејринә ҝөрүләси ваҹиб иш һагг адланыр. Һаггы јеринә јетирмәк исә дини вәзифәдир.
İнсан бу дүнјада әбәди олмадығындан бәшәр нәслинин давамы үчүн онун артымы зәруридир. Аллаһ инсаны артыма фитрәтән мараглы јаратмышдыр. Она ҝөрә дә ата-ана өз өвладыны ҹијәрпарәси билир, онун варлығыны өз варлығы һесаб едир.

Валидејинин өвлад гаршысында өзүнәмәхсус вәзифәләри вардыр:

1. Өвлад ишарә вә сөз анладығы илк ҝүндән башлајараг онун әхлагына диггәтли олмаг, ону чиркин вәрдишләрдән чәкиндирмәк лазымдыр;
2. Тәмизлик һәддинә чатанадәк көрпәнин паклығына хүсуси диггәт вермәк лазымдыр;
3. Охујуб өјрәнмәк истедадына чатмыш өвлад лајигли мүәллимин ихтијарына верилмәлидир;
4. Өвладын ҹәмијјәтә чыхма јашы чатдыгда, валидејн тәдриҹән ону өзү илә ҹәмијјәтә чыхарыб әдәб гајдалары илә таныш етмәлидир.

Өвлада јахшы ад гојуб она Гуран тәлим етмәк, тәрбијәси илә мәшғул олмаг валидејнин шәри вәзифәсидир. Ушаг көрпәликдән бөјүјә һөрмәт руһунда тәрбијә олунмалыдыр. Һәзрәт Пејғәмбәр (с) бујурур: «Јашлылара еһтирам Аллаһа еһтирамдыр».
Доғулмуш ушаға зәрәр олмазса, она виладәт гүслү вермәк, сағ гулағына азан, сол гулағына игамә демәк, једдинҹи ҝүн башыны гырхмаг мүстәһәбдир. Ушаг оғландырса, ону сүннәт етмәк ваҹибдир.


5875 بازدید
در حال ارسال اطلاعات...