Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
22 Август 2017

Бир нечә шеји билмәјимиз лазымдыр

Онлар иман вә мәрифәт сәрмајәсини биздән оғурламаг истәјирләр.
1. Даим бизи тәгиб едән дүшмәнләримиз вар. Онлар иман вә мәрифәт сәрмајәсини биздән оғурламаг истәјирләр.
2. Тәкбашына бу дүшмәнләрин өһдәсиндән ҝәлә билмәрик. Буна ҝөрә Әмирәлмөминин (ә) бујурур: “Илаһи, гәлбим һиҹабланмыш, нәфсим нөгсанлы, әглим мәғлуб вә нәфс истәкләрим галиб олмушдур.” ("Биһарул-әнвар", ҹ. 84, с. 341.)
3. Дүшмәнләрин чәнҝиндән елә бир кәсә доғру гачмалыјыг ки, бизи нәфсимизин, ҹин вә инсандан олан шејтанларын шәриндән горусун.
4. Бу гачыш гәлбин гачышы вә һәвәсләрдән ајрылмагдыр. Әкс һалда нәфс даим бизимләдир вә ондан гачмаг мәнасыздыр; Аллаһ исә һәр јердә мөвҹуддур, Онун хүсуси јери јохдур: “Һансы тәрәфә јөнәлсәниз, Аллаһ орададыр.” (“Бәгәрә”, 115.)


4565 بازدید
در حال ارسال اطلاعات...