Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
13 Август 2017

“Гызыл Хач”ын нүмајәндәләри Аббас Һүсејнлә ҝөрүшәҹәк

А.Һүсејнин јахынлары она ишҝәнҹә верилмәсиндән, онун сәһһәтиндә јарана биләҹәк проблемләрдән нараһатдырлар
Нардаран мәһбусу, Мүсәлман Бирлији Һәрәкатынын фәалларындан Аббас Һүсејнин аилә үзвләри Гызыл Хач һуманитар тәшкилатынын нүмајәндәләри илә ҝөрүшүбләр вә һәбсханада она баш чәкмәләрини истәјибләр. А.Һүсејн Гобустан гапалы һәбсханасында сахланылыр вә өзүнүн вәкил васитәсилә иҹтимаијјәтә чатдырдығына ҝөрә, она, еләҹә дә башга дустаглара орада амансыз ишҝәнҹәләр верилиб.

А.Һүсејнин јахынлары она ишҝәнҹә верилмәсиндән, онун сәһһәтиндә јарана биләҹәк проблемләрдән нараһатдырлар. Онлар истәјирләр ки, Гызыл Хачын нүмајәндәләри јериндәҹә А.Һүсејнин вәзијјәти илә таныш олуб, она һансы ишҝәнҹәләрин верилдијини гејдә алсынлар.

Гызыл Хачын нүмајәндәләри А.Һүсејнә баш чәкәҹәкләринә вә мүвафиг аддымлар атаҹагларына сөз верибләр.

Мәлуматы азадлиг-а А.Һүсејнин јахынлары вериб.


7562 بازدید
در حال ارسال اطلاعات...