Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
11 Август 2017

НАМАЗ ДИНИН СҮТУНУДУР

Намаза мүнасибәтдә Аллаһы… Аллаһы унутмајын
Әмирәлмөминин Әли (ә) вәсијјәтнамәсиндә Гуранын мүһүм ҝөстәришләрини нәзәрдән кечирир. Бу ҝөстәришләрин шәри, ибади јөнүмләри вар. Јалныз Ислама етигадлы инсанлар бу һөкмләри гәбул едиб, әмәл үчүн чалышыр. Өз-өзлүјүндә ағыл бу һөкмләри дәрк етмәјә гадир дејил. Бу ҝөстәришләр арасында өндә намаз ҝәлир. Әмирәлмөминин (ә) бу барәдә бујурур: «Намаза мүнасибәтдә Аллаһы… Аллаһы унутмајын; о (намаз) динин сүтунудур.»
Əмирәлмөминин (ә) намазы Гуранын ән мүһүм ҝөстәриши сајараг ону бүтүн ишләрдә мүгәддәм тутмағы тапшырыр. Гурани-кәримдә тәкрар-тәкрар намаздан, онун әһәмијјәтиндән, хүсуси јериндән данышылмышдыр. Аллаһ-тәала мүхтәлиф бәјанларла намазы төвсијә едир. Ахы бу ибадәтдә нә сирр вар? Әлбәттә ки, биз мүсәлманлар инанырыг ки, Аллаһ нә бујурса ҝерчәк һәгигәтдир вә һәмин бујуругда анламадығымыз бир һикмәт вар. Амма биз намазын мүәјјән сәҹијјәләрини вә һикмәтләрини анлаја биләрик. Олсун ки бу јолла намаз вә онун әһәмијјәтинә диггәтимиз арта. Әҝәр намазын әһәмијјәтини дәрк етсәк вә ону адәт үзрә јеринә јетирмәсәк, һәм онун вахтына диггәтли олар, һәм дә чалышарыг ки, намазда гәлбимиз иштирак етсин. Бу јолла намазын нурундан даһа чох бәһрәләнәр, руһумузун дәрдләринә чарә гыларыг.
Бәли, намаз руһи хәстәликләр үчүн ән бөјүк, ән тәсирли вә ән үстүн дәрмандыр. Рәвајәтләрдә бујурулдуғу кими, намаз инсанын һәр ҝүн беш дәфә руһуну пака чыхардығы чешмә кимидир. Намазда гәлбин вә руһун булашыглыглары тәмизләнир. Инсан намаз гылмагла руһуна илаһилик верир, ону алчаглыгдан јүксәклијә һәрәкәтә ҝәтирир. Намазда арамлыг вермәк сәҹијјәси вар. Ниҝаран вә изтираб ичиндә галмыш инсан ики рәкәт намаз гылмагла Аллаһла рабитә јарадыб арамлыг тапа биләр.


4552 بازدید
در حال ارسال اطلاعات...