Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
28 Ијул 2017

КӘРАМӘТ, ИЛАҺИ ТӨВФЫГ ВӘ МӨМИНИН ТӘКАМҮЛҮ

Пәрвәрдиҝара, әҝәр Сән пәрдә чәкмәсәјдин, илк дәфә ҝүнаһ етдијим вахт рүсвај олардым
Һәдисдә охујуруг: “Анд олсун иззәт вә ҹәлалына, әҝәр разылығын мәним тикә-тикә доғранмағымда, јетмиш дәфә фаҹиәли шәкилдә өлдүрүлмәјимдә олса, Сәнин разылығыны һәр шејдән үстүн тутарам.” Мөминә бу сөзләри дедирдән онун өзүнү јухары тутмасы јох, Аллаһын разылығыны һәр шејдән үстүн билмәсидир. Мөмин белә әрз едәр: “Неҹә гүррәләним? Ахы Сәнин мәрһәмәтли рәфтарын олмасајды, зәлил олардым.” Мөмин шәхс Аллаһын разылығыны һәр шејдән үстүн тутдуғуну билдирир, Аллаһын кәрамәтини хүсуси вурғулајыр. О, бу мәгама уҹалмасында Аллаһын гүдрәтини өнә чәкир. “Әҝәр көмәк етмәсәјдин, мәғлуб олардым, әҝәр гүввәтләндирмәсәјдин, зәиф галардым, әҝәр өз зикринлә мәни дири сахламасајдын өләрдим.” Мөмин етираф едир ки, Аллаһын јардымы олмасајды, нәфс вә шејтанла мүбаризәдә мәғлуб оларды. Рәвајәтин бу һиссәсинин сон ҹүмләси олдугҹа мәналыдыр: “Мәни зикринлә дирилтмәсәјдин, бир өлү идим.” Ујғун ҹүмләдә мүһүм бир мәсәләјә тохунулмушдур. Мәлум олур ки, јәгинә чатмыш мөминин һәјаты тәкҹә физиоложи һәјатдан ибарәт дејил. Мөмин Аллаһ зикри илә мүмкүн олан руһани бир һәјатда јашајыр. Аллаһын зикри олмадыгда инсанын һәјаты һејвани бир һәјат чәрчивәсиндә мәһдудлашыр. Илаһи зикрдән мәһрум олмуш бир инсан әслиндә өлүдүр. Гурани-кәримдә Аллаһ-тәала бујурур: “Дири олан кәс (Гурандан) өјүд ҝөтүрсүн.” (“Јасин”, 70.) Әҝәр гәлб дири олмаса, инсан илаһи маарифдән, Аллаһа диггәтдән мәһрум галар. Она ҝөрә дә јәгин әһли Аллаһла әлагә сајәсиндә һәјат тапдығыны һисс едир. Бу али бир һәјатдыр. Аллаһ һүзурундакы илаһи бир өмүр Аллаһын әтасыдыр. Рәвајәтдә мөминин дилиндән нәгл олунур: “Пәрвәрдиҝара, әҝәр Сән пәрдә чәкмәсәјдин, илк дәфә ҝүнаһ етдијим вахт рүсвај олардым. Пәрвәрдиҝара, Сәни танымағымы, һаггы батилдән ајырмағым, нуру зүлмәтдән сечмәјим, елми ҹәһаләтдән фәргләндирмәјим үчүн ағлымы камил етдијин һалда Сәнин разылығыны неҹә тәләб етмәјим?!” Мөмин билдирир ки, онун әсил истәји Аллаһын разылығыдыр. Беһишт вә онун немәтләри разылыг мүгабилиндә әһәмијјәтсиздир. Бу немәтләр јалныз Аллаһын һәдијјәси олдуғу үчүн дәјәрли сајыла биләр. Мөмин инсан бүтүн мүвәффәгијәтләрин әсас сәбәбини Аллаһ тәрәфиндән ағлынын камилләшдирилмәсиндә ҝөрүр. О, Аллаһын разылығыны һәр шејдән үстүн тутур. Әслиндә бәндәнин Аллаһла бу сөһбәтинин ширинлији сөзә сығмыр. Сөһбәтин бу јеринә чатдыгда Аллаһ-тәала бујурур: “Иззәт вә ҹәлалыма анд олсун ки, сәнинлә мәним арамда һеч бир һиҹаб јохдур. Бәли, мән өз достларымла белә рәфтар едирәм.”


4169 بازدید
در حال ارسال اطلاعات...