Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
22 Ијул 2017

Дин рәһбәрләримиз бизә јол ҝөстәрирләр

Гәзәб, аҝаһ гәлбин нуруну мәһв едиб арадан апарыр
Белә бир тәһлүкәли руһи хәстәлији мүалиҹә етмәк үчүн пејғәмбәрләрин, имамлар вә онларын садиг давачыларынын вердикләри тәлимләрдән мүәссәр инкинҹи бир үсул јохдур. Психолог вә һәкимләрин бу саһәдә ҝөстәрдикләри фәалијјәтләр тәсирсиз олмасада елә бир гәти нәтиҹә вермәмишдир. Пејғәмбәр (с) вә мәсум Имамлар үрәк охшајан бујуругларында гәзәбин аҹынаҹаглы агибәтләри барәдә хәбәр вермиш вә бу хоша ҝәлмәз хүсусијјәтдән узаг олмағы төвсијә етмишләр.

Имам Садиг (ә) бујурур: "Гәзәбдән узаг олун, чүнки гәзәб инсаны хәҹаләт һисси илә үзр истәмәјә вадар едир."

Доктор Марден дејир: Гәзәб һәр нә сәбәб олурса олсун, инсан сакитләшдикдән сонра әбәс јерә гәзәбләндијини баша дүшүр. Бунун үчүндә әҝәр һәмән ҝүнүн сәһәри һәр шеј олдуғу кими ҝөтүр гој етдикдә үзәринә гәзәбләндији шәхсдән үзр истәмәјә мәҹбур олур.
Əҝәр сабаһ едәҹәјиниз ҝөтүр гоју бу ҝүн етмәјә адәт етсәниз гәзәб бөһраны өзүнүн ән сон һәддинә чатаҹагдыр.

Имам Садигдән (ә) нәгл олмуш башга бир һәдисдә бујурулур:
"Гәзәб, аҝаһ гәлбин нуруну мәһв едиб арадан апарыр. Гәзәбинә нәзарәт едә билмәјән шәхс һеч вахт ағыл вә шүуруна малик ола билмәјир." (Үсули Кафи 2-ҹи ҹилд, сәһ.305.)

Тибби бахымдан гәзәб вә һәјәҹан олдугҹа ағыр нәтиҹәләрә вә бәзи вахтларда инсанын һәјатына бир дәфәлик сон гојмаға сәбәб олур.

Имам Әли (ә) бујурур: "Гәзәбини ҹиловламајан шәхс тез бир заманда өлүмлә үзләшәр." (Ғурәрул Һукәм сәһ.625.)

Доктор Марден дејир:
Гәлби зәиф олан шәхсләр билирләр ки, гәзәб вә һәјәҹанлары бир ҝүн онларын ҹанларынын баһасына баша ҝәлә биләр? Әлбәттә онлар буну тәсәввүр етмәјә биләрләр, лакин билмәлидирләр ки, һәтта тамамилә сағлам инсанлар белә бир ҝүн гәзәб вә һәјәҹанын гурбанына чеврилә биләрләр. Белә ки, бир гәдәр дәриндән диггәт јетирсәк ҝөрәҹәјик ки, белә бир бөһрана дүчар олан шәхсләр бир чох һалларда инфракт кечирмәклә дүнјаларыны дәјишмишләр.

Гәзәб гидаја да мәнфи тәсир ҝөстәрәрәк иштаһанын позулмасына вә һәзмин чәтинләшмәсинә бир сөзлә бүтүн организмә мәнфи тәсир ҝөстәрәрәк ҹидди чәтинликләр јарадыр. Нәтиҹәдә мәнәвијјатымыза ағыр зәрбә дәјмиш олур. Әсәбин гојдуғу мәнфи тәсирләр о гәдәр тәһлүкәлидирләр ки, сүдәмәр ушаглара әсәби һалда сүд вердикдә онлар зәһәрләнир вә дүнјаларыны дәјишәмәли олурлар."

Һәзрәт Әлидән (ә) нәгл олмуш башга бир һәдисдә бујурулур: "Гәзәбдән узаг олун чүнки, гәзәб дәлиликлә башлајыб пешиманчылыгла баша чатыр."

"Гәзәб шөләләнән бир аловдур. Сәбр вә тәмкинли оланлар ону сөндүрмәјә наил оларлар. Она әһәмијјәт вермәјән шәхсләр исә онун одунда һамыдан тез јанарлар." (Ғурәрул Һукәм сәһ.71.)


4708 بازدید
در حال ارسال اطلاعات...