Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
14 Ијул 2017

ПАКЛЫГ

Инсан намаздан габаг дәстәмаз аларкән әзалары јујулдугҹа руһунда бир паклыг дујулур.
Ислам дини өз ардыҹылларыны мәнәви вә физиоложи паклыға чағырыр. Фигһин әмәл бөлмәси инсанын физики паклығыны тәмин едәҹәк арашдырмаларла мәшғулдур. Әлбәттә ки, бу сырф физики паклыг дејил. Мәсәлән, инсан намаздан габаг дәстәмаз аларкән әзалары јујулдугҹа руһунда бир паклыг дујулур.
Намаз гылан шәхс намаз заманы ашағыдакы мурдарлыглардан пак олмалыдыр:
1. Инсан вә әти һарам һејванын сидији. 2. Инсан вә әти һарам олан һејванын нәҹиси. 3. Мәни (сперма). 4. Ган. 5. Инсан вә атыҹы ганы олан һејванын мурдары. 6. Ит. 7. Донуз. 8. Пивә. 9. Ширк вә күфр.
Мурдарлағы арадан галдырмаг үчүн пакедиҹиләр мөвҹуддур:
1. Саф су, торпаг, ҝүнәш, истиһалә (кимјәви тәркиби дәјишмәклә мурдар пак ола биләр. Мәсәлән, шәраб сиркәјә дөнүб пак ола биләр).
2. Ислам- (Кафир Исламы гәбул етмәклә пак ола биләр).
3. Тәбәијјәт – (Кафир ата Исламы гәбул етмәклә һәдди-булуға чатмајан өвлад да пак олар).
4. Һејванын бәдәниндән мурдарын өзүнүн (ејнинин) ҝетмәси.
5. Истибра – (Бир мүддәт мурдарла гидаланмыш һејван мүәјјән мүддәт пак гидаланарса пак олар, мәсәлән, гојун он ҝүн истибрадан сонра пак олар).
6. Мүсәлманын гајиб олмасы – (Бәдәниндә вә ја палтарында нәҹасәт олан мүсәлманла бир нечә ҝүн сонра ҝөрүшдүкдә нәҹасәт әламәти ҝөрүнмәзсә о, пак һесаб олунур).
7. Интигал – (Мәсәлән, инсан нәҹиси биткијә чеврилмәклә пак олар).


4693 بازدید
در حال ارسال اطلاعات...