Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
12 Ијул 2017

ДУА

Дуа ибадәтин мәғзи вә руһудур
«Ғафир» («Мөмин») сурәсинин 63-ҹү ајәсиндә бујурулур: «Рәббимиз бујурмушдур: «Мәни чағырын, иҹабәт едим (сизә ҹаваб верим). Һәгигәтән, Мәнә ибадәт етмәкдән бојун гачыранлар тезликлә зәлил һалда ҹәһәннәмә дахил олаҹаглар».
İслам Пејғәмбәри (с) бујурур: «Дуа ибадәтин мәғзи вә руһудур»; «Дуа мөминин силаһы, динин сүтуну, јерин вә ҝөјүн нурудур». Имам Риза (ә) бујурур: «Пејғәмбәрләрин силаһындан (дуадан) истифадә един». Һәзрәт Әли (ә) бујурур: «Дуа хошбәхтлијин ачарыдыр».
Бүтүн варлығы илә Аллаһа еһтијаҹлы олан инсан билмәлидир ки, әҝәр Аллаһ бир ан белә нәзәрини чәксә, бүтүн каинат мәһв олар. Дуа едән инсан өз Јараданыны хатырлајыр, аҹизлијини етираф едиб Ондан көмәк истәјир. Дуа бүтүн мүшкүлләрин ачарыдыр. Илк бахышдан дүзәлмәси мүмкүн олмајан ишләр, сағалмајан хәстәликләр һәгиги дуа васитәси илә һәллини тапыр.
Амма дуанын да гәбул шәртләри вардыр:
1. Дуада гәлб иштирак етмәлидир. Бәзән инсан саатларла дуа охудуғу һалда, гәлбиндә Аллаһы јох, дүнја ишләрини дүшүнүр. Дуада давамлы олараг Аллаһын һүзүруну һисс етмәк зәруридир.
2. Дуанын гәбулу үчүн инсан тәвазө һалында олмалы, өзүнү кичик вә аҹиз, Аллаһы бөјүк вә гадир билмәлидир.
3. Дуанын гәбул олаҹағына үмид етмәк.
4. Аллаһы танымаг. Аллаһы танымајан инсан Ондан зәрәрли бир шеј дә истәјә биләр. Дуа едән шәхс Аллаһын гадир, алим, әдаләтли олдуғуну унутмамалыдыр.


6784 بازدید
در حال ارسال اطلاعات...