Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
10 Ијул 2017

БӨЈҮК ҸИҺАД

Ја Әли, ән бөјүк ҹиһад одур ки, инсан сүбһү елә бир һалда ача ки, кимсәјә зүлм етмәк фикриндә олмаја
Инсанын ән бөјүк дүшмәни нәфсдир. О, даим әгллә савашдадыр. Нәфслә мүбаризә апармаг инсан талејиндә олдугҹа әһәмијјәт кәсб едән бир мәсәләдир. Нәфсини мәғлуб етмәјән шәхс һәгигәтә зидд дүшүнҹәләри вә әмәлләри һесабына ҹәһәннәм одуну дадасыдыр. Нәфслә мүбаризә о гәдәр мүһүмдүр ки, Ислам Пејғәмбәри (с) силаһлы ҹиһады «кичик ҹиһад», нәфслә ҹиһады исә «бөјүк ҹиһад» адландырмышдыр.
Һәзрәт Пејғәмбәр (с) һәзрәт Әлијә (ә) вәсијјәтиндә бујурур: «Ја Әли, ән бөјүк ҹиһад одур ки, инсан сүбһү елә бир һалда ача ки, кимсәјә зүлм етмәк фикриндә олмаја».
Нәфслә ҹиһадын силаһлы ҹиһаддан үч үстүнлүјүнү гејд етмәк олар:
1. Бүтүн ибадәтләрдә, һәтта силаһлы ҹиһадын өзүндә дә нәфслә мүбаризәјә еһтијаҹ вар. Силаһлы ҹиһадда, намазда вә диҝәр ибадәтләрдә инсанын нијјәти Аллаһла јахынлыг олмалыдыр. Инсан бу нијјәти горумаг үчүн даим нәфслә мүбаризә апармалыдыр.
2. Силаһлы ҹиһад һәмишә олмур, амма нәфслә ҹиһад даимидир. Силаһлы ҹиһад «кифаји» ваҹибдир. Јәни, ордунун еһтијаҹы өдәндикдән сонра кимсә үчүн ҹиһад ваҹиб олмур. Амма нәфслә ҹиһад «ејни» ваҹибдир. Јәни, бу вәзифә бир ан олсун белә, инсанын өһдәсиндән ҝөтүрүлмүр.
3. Силаһлы ҹиһадда инсан шәһадәтә јетмәклә ән али мәгама наил олур. Амма нәфслә ҹиһад өмрүн сонунадәк әзаб вә әзијјәтләрлә мүшајиәт олунур.


7835 بازدید
در حال ارسال اطلاعات...