Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
30 Ијун 2017

Ислам сизи нә көкә салыб ки јолдаш Мәммәдов?

(Кечмиш малијјә назири Салеһ Мәммәдова ачыг мәктуб)
(Кечмиш малијјә назири Салеһ Мәммәдова ачыг мәктуб)

Салеһ јолдаш, өз адынызын јанында проф. др. (түркијәлиләрин дилиндә профөсөр-доктор анламына ҝәлир) јазырсыныз, амма сизинлә Сабир Рүстәмханлы арасында баш тутан “дејишмә”ни охујан инсана милјон да версәниз әлини виҹданына гојуб сизин алим олдуғунузу гәбул етмәз. Фүрсәти фөвтә вермәјиб Ислама вә исламчылара да “даш атмысыныз”. Исламла бағлы фикирләриниз бир исламчынын фикирләријлә ујғунлашмаја биләр. Амма ҝәрәк бу барәдә шүбһәләринизи, үмумијјәтлә фикирләринизи исламчыларла бөлүшәрдиниз. Тез гәрар гәбул етмәздиниз. Вә исламчылардан лајигли ҹаваб алардыныз.
Тәбии ки, сизин Сабир Рүстәмханлы илә түрк дили барәдә һөҹәтләшмәниз шәхсән мәнә мараглы дејил. Амма јазынызда бир нечә динә, даһа дәгиг Ислама илишмәләрлә растлашдым. Бир нечә кәлмә бу барәдә јазсаг һеч дә пис олмаз. Охуҹуну, елә сизи дә јормамаг үчүн гыса вә јығҹам јазмаға чалышаҹағам. Ону да дејим ки, сиз о гәдәр бәсит, савадсыз, мәнтигсиз данышырсыныз ки, сизинлә елми полемика апармағын һеч јери јохдур.
“Исламын әсас дајағыны тәшкил едән үч милләтин - Түркләрин, Әрәбләрин вә Фарсларын Исламдан әввәл дүнја идарәчилијиндә һеғемон ролуна гаршы һәр үчү бу ҝүн о гәдәр зәифләмишдир ки, дүнја идарәчилијиндә үчүнҹү дәрәҹәли топлумлара чеврилмишдир. Бунун сәбәби нә христианлыгды, нә јәһудилик, нә буддизм, нә реҝионал вә ја милли мәнсублугду. Бунун тәк сәбәби тәкмилләшмәсини вә ислаһатларыны "китабла" гадаған едән Шәриәтди.” –сиз белә дүшүнүрсүнүз. Амма динин јохдурса, дини билҝиләрин сыфырдырса һеч олмаса - чох демирәм - бир аз мәнтигин олсун. Бир зәррә. Исламын әсас дајағы нә вахтдан һансыса милләт олуб? Милләтләр Исламын бир парчасы ола биләрләр. Исламын дајаглары намаз, оруҹ, һәҹҹ, хүмус, имамәт, үмумиликдә үсулиддин ола биләр. Һәр һалда һәдисләрә мүраҹиәт етсәниз беләдир. Милләт һара, Ислама дајаг олмаг һара? Јох әҝәр “мән белә дүшүнүрәм, мәним фантазијамдакы “ислам” бу ҹүрдүр” дејирсиниз, гарышмырам.
Дејирсиниз “бунун сәбәби нә христианлыгды, нә јәһудилик, нә буддизм, нә реҝионал вә ја милли мәнсублугду. Бунун тәк сәбәби тәкмилләшмәсини вә ислаһатларыны "китабла" гадаған едән Шәриәтди”. Һеч олмаса дејәрдиниз “бунун сәбәби нә АБШ-дыр, нә Авропадыр...”Ахы садаладығыныз христианлыг, јәһудилијин өзүндә дә шәриәт вар. Бир дә ки, зәһмәт олмаса дејин ҝөрәк һансы шәриәт һөкмү инкишаф етмәк истәјән инсаны зәифләдир? Бир-ики шәриәт һөкмү садалајын зәһмәт олмаса!
Мәнтигинизин јохлуғу билирсиниз һардан билинир? Диггәт един, дејим. Һамы чох ҝөзәл билир ки, зәифләјән мүсәлман дөвләтләри Ислама гошулдуглары үчүн дејил, Ислама әмәл етмәдикләри үчүн зәифләјиб. Мәсәлән Османлы илә Сәфәвиләри мәҝәр Ислам, сизин дедијиниз шәриәт зәифләтмишди? Јох јердән дөвләт јарадан Ислам Пејғәмбәринин (с) дөвләтини шәриәт зәифләтмишди? Һазырда дедијиниз милләтләрин һеч биринин дөвләти Ислам дөвләти дејил! (Иран хариҹ) Мәсәлән, елә Түркијәнин өзү бир әсрдир ки, дүнјәви дөвләтдир, јахшы, бәс нијә ҝүҹләнмир.
Сонра јазырсыныз: “Ола билмәз ки, мүхтәлиф реҝионларда јерләшән, мүхтәлиф милләтләрә мәнсуб, мүхтәлиф идарәчилијә, характерә малик 57 өлкәнин һамысында ејни вәзијјәт олсун: диктатура, монархија, коррупсија, аҹлыг, сәфаләт, ҹәһаләт, мүһарибәләр, гырғынлар, даими парчаланмалар, бирлик олмамасы вә с.”
Бир аз әдаләтли олун. Дејилсинизсә һеч кимдән әдаләт ҝөзләмәјин. О дедијиниз 57 мүсәлман өлкәсиндә садаладығыныз чиркинликләр ола биләр. Бунун үчүн ислам ҝүнаһакрдыр, јохса она әмәл етмәјән мүсәлман? Ҝәлин сајдығыныз пис әмәлләрә Гуран ҝөзүјлә бахаг;

- диктатура; “Аллаһ зүлм едәнләри севмәз!” Гуран, “Али-Имран” 57. “Һәгигәтән, Аллаһ (өзүнә) зүлм едәнләри дүз јола јөнәлтмәз!” Гуран, “Бәгәрә” 258. “Зүлм едәнләрин (гијамәт ҝүнү) һеч бир көмәкчиси олмаз!” Гуран, “Бәгәрә” 270)

- монархија; “Һәр һансы бир тајфа өз төврүнү (нәфсиндә оланлары) дәјишмәдикҹә (позмадыгҹа), Аллаһ да онун төврүнү (онда оланлары, онун әһвалыны) дәјишмәз.” Гуран, “Рәд” сурәси 11. (Баҹарырсыныз дәјишин диктатура (зүлм) вә монархијаны. Баҹармырсыз, Ислам нејләсин?)

- коррупсија (рүшвәт); “Бир-биринизин малларыны һаггыныз олмадығы һалда јемәјин. Халгын малынын бир гисмини (онун сизә һарам олдуғуну) билә-билә ҝүнаһ јолу илә јемәјиниз үчүн ону (малынызы) һакимләрә (рүшвәт) вермәјин!” Гуран, “Бәгәрә” 118. (Баҹарырсыз рүшвәт вермәјин вә алмајын)

-аҹлыг, сәфаләт; “...Валидејнләринизә, јахын гоһумларыныза, јетимләрә, јохсуллара еһсан (јахшылыг, көмәк) един...” Гуран, “Бәгәрә” 83.

-ҹәһаләт; “Јохдан јарадан Рәббинин ады илә оху!” Гуран, “Әләг” 1. “Де: 'Һеч биләнләрлә билмәјәнләр (алимлә ҹаһил) ејни ола биләрми?! (Аллаһын ајәләриндән, дәлилләриндән) јалныз ағыл саһибләри ибрәт алар” Гуран, “Зүмәр” 9. (Ислам фәрг гојуб охумаға әмр едир, мүсәлман охумурса ислам нејләсин?)

- мүһарибәләр, гырғынлар; “Һәр кәс бир кимсәни өлдүрмәмиш (бунунла да өзүндән гисас алынмаға јер гојмамыш) вә јер үзүндә фитнә-фәсад төрәтмәмиш бир шәхси өлдүрсә, о, бүтүн инсанлары өлдүрмүш кими олур. Һәр кәс белә бир кимсәни дирилтсә (өлүмдән гуртарса), о, бүтүн инсанлары дирилтмиш кими олур.” “Маидә” 32.

-парчаланмалар, бирлијин олмамасы; “Һамылыгла Аллаһын ипинә (дининә, Гурана) мөһкәм сарылын вә (фиргәләрә бөлүнүб бир-бириниздән) ајрылмајын!” “Али-Имран” 103.


Арды вар


7257 بازدید
در حال ارسال اطلاعات...