Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
27 Ијун 2017

ХАЛГЫН ЕЈИБЛӘРИНИ АЧМАГ

Әксәр инсанлар ејибләри ачыгландығы заман нараһат олурлар.
Ислам дининдә мүсәлманларын вә мөминләрин тәмиз адыны горумаг ваҹибдир. Мөминин абыр-һәјасы онун ганы кими мөһтәрәм сајылыр. Әҝәр халгын абыр-һәјасына зәрбә дәјәрсә ҹәмијјәтдәки етибар виран галар.
Јалныз пејғәмбәрләр, имамлар вә өвлијалар ејибсиз олмушдур. Бүтүн галан инсанларын ҝизли ејибләри вардыр. Чох аз инсанлар үчүн тәмиз ад әһәмијјәтсиздир. Әксәр инсанлар ејибләри ачыгландығы заман нараһат олурлар. Башгаларынын истәнилән бир ејбини ачыб-ағарданлар бөјүк ҝүнаһа јол верир вә ахирәт әзабы газанырлар. Имам Багир (ә) вә Имам Садиг (ә) белә бујурмушлар: “Инсан үчүн күфрә ән јахын әмәл одур ки, бир шәхслә дин әсасында гардашлыг әгди бағлајыб, онун сәһвләрини өјрәнсин вә сонрадан бу сәһвләри ачыб-ағартмагла данлаг вурсун.” (“Кафи”, 2-354.)
Имам Садиг (ә) нәгл едир ки, Һәзрәт Пејғәмбәр (с) бујурмушдур: “Еј дилдә Исламы гәбул едиб, гәлбинә иман нүфуз етмәјәнләр! Мүсәлманлары мәзәммәт етмәјин, онларда ејиб ахтармајын. Һәр кәс мүсәлманларда ејиб ахтарса, Аллаһ да онда ејиб ахтарар, Аллаһын ејиб ахтардығы кәс исә евиндә белә рүсвајчылыгдан ҝизләнә билмәз”. (“Кафи”, 2-354.)


4209 بازدید
در حال ارسال اطلاعات...