Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
27 Ијун 2017

ГУРАНЛА ҮНСИЈЈӘТИН МӘНАСЫ

Гуран ајәләри һаггында дүшүнсәк бизим ирадә вә әзмимиз ҝүҹләнәҹәк
Гуранла үнсијјәт, Гураны охумаг, јенә дә охумаг, јенә дә охумаг, онун анлајышлары һаггында дүшүнмәк вә онлары баша дүшмәкдир. Гуран тәрҹүмәсиндән истифадә етмәк лазымдыр. Гуран сөзләринин тәркибини, мәнасыны баша дүшсүнләр. Гуран ајәләринин мәзмунуну дәрк етсинләр, онлар һаггында дүшүнсүнләр.
Əҝәр Гуран ајәләри һаггында дүшүнсәк бизим ирадә вә әзмимиз ҝүҹләнәҹәк, даһа чох олаҹаг. Бу ајәләр бир заман елә инсанлар јетишдирди ки, күфр вә зүлмәт дүнјасы илә дөјүшә галхдылар. Һәмин маариф бизим халгымызы модерн ҹаһилијјәтлә мүбаризәјә вадар етди, һазырлады. Модерн ҹәмијјәт, ијирминҹи әср ҹаһилијјәти! Үмидварыг ки, халгымыз ҝүнбәҝүн Гурана, Гуран һәгигәтләринә даһа јахын олаҹаг.

Ајәтуллаһ Сејид Әли Хаменеи


4279 بازدید
در حال ارسال اطلاعات...