Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
26 Ијун 2017

Һәвәслә дәстәмаз ал ки, өмрүн узансын

Рәсули-Әкрәмдән (с) үрәкохшајан моизәләр
Рәсули-Әкрәмдән (с) үрәкохшајан моизәләр

Ҹамаатын малындан тамаһыны чәк ки, сәни севсинләр, дүнјадан мејлини чәк ки, Аллаһ сәни севсин. Дүнјада гәриб вә гонаг кими јаша вә өзүнү өләнләрин сырасында бил. О шејә ки архајын дејилсән ону бошла вә даһа етибарлы мәтләби өјрәнмәјә чалыш. Дин гардашынла залым да олса, мәзлум да олса достлуг ет. (Залымын зүлмүнүн гаршысыны ал, мәзлума исә арха дур.) Јер әһлинә рәһм ет ки, ҝөј әһли дә сәнә рәһм етсин. Мүлајим ол ки, сәнә гаршы да мүлајим олсунлар.

Һәвәслә дәстәмаз ал ки, өмрүн узансын. Өз ев әһлинә (аилә үвләринә) салам вер ки, евинин бәрәкәти артсын. Нә гәдәр баҹарырсан хаһиш вә тәмәнна етмәкдән чәкин. Һагг аҹы олса да ону сөјләмәкдән чәкинмә. Һарада олсан Аллаһдан горх.

Әҝәр ҝүнаһ етдин архасынҹа ибадәт ет ки, ону мәһв етсин. Ҹамаатла хош хасијјәтлә рәфтар ет. Бирҹә салам демәклә дә олса силеји-рәһм един. Бир-бириниздән өтрү һәдијјәләр ҝөндәрин ки, аранызда олан меһр-мәһәббәт артсын. Ҹиһад един ки, өвладларыныз әзәмәт әлдә етсин вә чалышган вә фәал олсун.

Бөјүкләрин сәһвләринә ҝөз јумун. Һәдијјә ҝөндәрин ки, кинләр арадан ҝетсин. Һәдијјә ҝөндәрин ки, достлуғунуз даһа да мөһкәмләнсин вә ниҝаранчылығыныз арадан ҝетсин. Мәним дедикләрими ҹамаата чатдырын, һәрчәнд бир Гуран ајәси олса белә. Мөминин дәрракәсиндән горхун, чүнки о, Аллаһын нуру илә ҝөрүр.

Биналарда вә евләрдә һарам иш ҝөрмәк оранын виран галмасына сәбәб олар. Өз өвладларыныза еһтирам ҝөстәрин вә онлары ҝөзәл тәрбијәләндирин. Ҝөзәл сөз данышын ки, гәнимәт әлдә едәсиниз вә пис данышыгдан узаг олун ки, саламат галасыныз. Нүтфәләрдән (спермалардан) өтрү пак бәтнләр сечин. Ләззәтләри тар-мар едәни (өлүмү) чох јад един.


4338 بازدید
در حال ارسال اطلاعات...