Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
25 Ијун 2017

ФИТРӘТ БАЈРАМЫ

Бу ҝүн бајрам ҝүнүдүр. Бу бајрам Аллаһ тәрәфиндән бағышлананлар үчүндүр
Рамазан ајыны ибадәтлә, оруҹ тутмагла, тәвәссүллә, зикрлә, хүшу илә кечириб Фитр бајрамына дахил олмаг бир мөмин үчүн ҝерчәк мәнада бајрамдыр. Бу бајрам мадди вә дүнјәви бајрамлардан дејил. Бу, Аллаһын рәһмәт бајрамыдыр. Бу, Аллаһын мәғфирәт бајрамыдыр. Бу, рамазан ајыны Һагга ибадәтлә, әзәмәтли илаһи зијафәтә дахил олмагла кечирән, рамазан ајында өз ҝүҹү, имканы һәддиндә зикрдән, дуадан, тәвәссүлдән, хүшудан, оруҹдан вә намаздан фајдаланан инсанларын тәшәккүр бајрамыдыр. Бу, мүәјјән бир мүддәти ибадәт вә ријазәтлә кечирән, илаһи мүкафата үмидлә, бағышланмаға үмидлә Фитр ҝүнүнә јетән мүсәлманларын бајрамыдыр.
Сүвејд ибн Гәфәлә Имам Әлинин (ә) сәһабәләриндәндир. Онун Әмир әл-Мөмининин (ә) достларындан олдуғуну јазырлар. О, дејир: Фитр ҝүнү Имам Әлинин (ә) евинә ҝетдим. Онун гаршысында сүфрә ачылмышды вә һәзрәт (ә) јемәк јемәклә мәшғул иди. Һәзрәтин (ә) гаршысына чох садә јемәк гојулмушду. Елә бир јемәк иди ки, ән аз имканлы адам белә һазырлаја биләрди. Мисал үчүн, бир аз сүд, бир аз да уну гарышдырырдылар. Там јохсул јемәји иди. Дедим: "Еј Әмирәлмөминин! Сиз бајрам ҝүнү нә аз әһәмијјәтли, уҹуз јемәк јејирсиниз? Адәтән ҹамаат бајрам ҝүнү ән јахшы јемәкләр јејирләр. Сиз бу јемәклә кифајәтләнирсиз? Һәзрәт (ә) бујурду: "Бу ҝүн бајрам ҝүнүдүр. Бу бајрам Аллаһ тәрәфиндән бағышлананлар үчүндүр. Јәни бу ҝүнүн бајрам олмасы рәнҝарәнҝ јемәкләр јемәклә, ушаг тәк шадлыг етмәклә дејил. Бу, илаһи мәғфирәтә наил оланлар үчүн һәгиги бајрамдыр". Әмир әл-Мөминин диҝәр бир кәламында бујурур: "Бу ҝүн Аллаһын оруҹ вә намазыны гәбул едән үчүн ҝерчәк бајрамдыр. Һансы ҝүндә Аллаһа үсјан (ҝүнаһ) олмурса, о ҝүн бајрамдыр". Бизим ҝүнаһ етмәдијимиз ҝүн бајрам вә шадлыг ҝүнүдүр. Әлбәттә, Фитр бајрамында бир-биримизи тәбрик етмәк төвсијә олунмушдур. Јени ҝејимләр ҝејинмәк, о ҝүнү бајрам вә шадлыг етмәк төвсијә олунмушдур. Амма бу бајрамын өзәји мәнәвијјата диггәтдән, әфв диләмәкдән, Аллаһдан бағышланмаг истәмәкдән ибарәтдир.

Ајәтуллаһ Сејид Әли Хаменеи


4921 بازدید
در حال ارسال اطلاعات...