Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
16 Ијун 2017

“А24” сајты үчүн - Өмәрин Рамазан ајындакы тәравиһ намазындан репортаж

Ҝәлән репортажларыны ҝедиб Өмәрин тәравиһ намазындан һазырласынлар.
Һәр ил олдуғу кими бу ил дә Гәдр ҝеҹәләриндә нәдәнсә бәзи мүхалифләр шиәнин бу ҝеҹәдә иҹра етдији ајинләри изләмәли олдулар. Изләдикдән сонра исә бу барәдә тәнгиди јанашмалар етдиләр. Затән сосиал шәбәкәләрдә шиә әлејһинә бу барәдә аксијалара чохдан старт верилмишди. Бу аксијалара гошулан “а24” сајты исә тәһгир башлыглы мәгалә дәрҹ едиб. Бу сајт бирбаша олдуғуну дејә билмәсәм дә, долајысыјла Елшад Миринин диктәсијлә отуруб-дуран сајтдыр. Јахуд да белә дә дејә биләрик ки, илаһијјатчы үнваныјла мүраҹиәт етдији шәхс Елшад Миридир. Елшад Мири исә мәлум олдуғу кими савадсыз, өзүнә илаһијјатчы дејән бир инсандыр. Бүтүн ҝүнү ефирдә, орда-бурда “мән орта мәктәбдән тутмуш али мәктәбләрә гәдәр әрәбҹә охумушам” демәсинә бахмајараг әрәб-дилиндән гандығы графа јохдур. Бүтүн ҝүнү иши-ҝүҹү ефирдә динә инсанларда икраһ һисси ојатмагдыр. Тәсадүфи дејилдир ки, өз сајты олан “Дин.аз” сајты да бу барәдә бу јахынларда Фазил Мустафаја трибуна вермишди, суфи әгидәли Фазил Мустафа исә тәһгирамиз бир шәкилдә Гуранларын Гәдр ҝеҹәси баша гојулмасына мүнасибәт билдирмишди.
Бәли, “А24” сајты 1-ҹи Гәдр ҝеҹәси “Азәрбајҹан мәсҹидләриндә һоггабазлыг – Гураны башларына гојдулар” башлыглы мәгалә дәрҹ етмишди. Амма бир ҝүн сонра мәгаләнин ады дәјишиб –Азәрбајҹан мәсҹидләриндә Гураны нә үчүн баша гојурлар?” олду. Амма мәгаләнин биринҹи адыны “ҝооҝле”дә ахтарыша версәниз тапа биләрсиниз. Мәгаләдә исә Гәдр ҝеҹәси иҹра едилән Гуранлары баша гојма ајини тәһгир едилир. Өзү дә сајт ишчиләри Јасамалдакы “Ханым Фатимеји-Зәһра” мәсҹидинин ахунду Рамиз Таһировла һөрмәтлә-иззәтлә әлагә сахлајыблар, ондан өз ҹавабларыны алмаларына бахмајараг ҝедиб сајтларында һәјасызҹасына тәһгирамиз башлыгдан истифадә едибләр. Һалбуки билдијимиз гәдәријлә мүәллиф мөвгеји олан мәгалә истисна олмагла сајт әмәкдашлары, журналистләр, мухбирләр мәсәләјә објектив јанашмалы, мүнасибәт билдирмәји исә халгын өһдәсинә бурахмалыдырлар.
Ҝөрүнүр сајт шиә вә сүннү алимләринин вәһдәт чағырышына мәһәл гојмајыб шиәләри гыҹыгландырмаға чалышыб. Амма, биз бу ҹүр фитнәләрә ҝетмәјәҹәјик, садәҹә “А24” сајтынын әмәкдашларынын јадына онларын әгидәсиндә олан инсанларын гылдыглары “тәравиһ” намазыны салаҹаг вә Өмәрин ҹамаатла гылдырдығы тәравиһ намазындан һазырладығымыз “репортажы” онлара тәгдим едәҹәјик.
Бу ҹүр ваһһаби фикирли инсанлар сүбут етмәјә чалышырлар ки, Исламда вә Ислам Пејғәмбәри (с) заманында шиәләрин етдији кими Гуранлары баша гојма ајини олмајыб вә бу, сајтын дилијлә десәк “һоггабазлыгдыр”. Инсан дилијлә десәк бир нөв бидәтдир. Јахшы әҝәр бидәтдән хошунуз ҝәлмирсә нә үчүн сиз тәравиһ намазы гылырсыныз, өзү дә ҹамаат һалында. (Гејд едәк ки, Тәравиһ намазы сүннү мүсәлманларын гылдығы вә мүстәһәбб билдикләри намаздыр. Шиәнин нәзәринә ҝөрә белә бир намаз јохдур вә намаз Өмәр ибн Хәттаб тәрәфиндән иҹад едилиб вә ҹамаатла гылынмасы да онун тәрәфиндән ортаја атылыб) Һәтта, әһли-сүннәнин өз мәнбәләриндә белә бир намазын Өмәр тәрәфиндән ҹамаат һалында гылынмасы гејд едилир. Һалбуки бу бидәтдир вә Ислам Пејғәмбәринин (с) заманында бу јох иди.
Инди исә сајт әмәкдашлары зәһмәт чәкиб бу мәсәләни әһли-сүннә мәнбәләриндән охусунлар. Һазырладығымыз “репортажы” онлара тәгдим едирик:

Мүһәммәд ибн Исмаил Бухари өз “Сәһиһ” китабында јазыр:

“... Әбу Һурејрә Аллаһ Рәсулундан (с) нәгл едир: Ким Рамазанда (бу ајын нафилә - мүстәһәбб намазларыны) иманла вә иһтисабла (гүрбәтән иләллаһ гәсдијлә) јеринә јетирсә кечмиш ҝүнаһлары бағышланар. Ибн Шәһаб деди: Пејғәмбәр (с) дүнјадан ҝетди, иш елә әввәлки кими иди (тәравиһ намазы ҹамаатла гылынмырды) сонра Әбубәкрин хилафәти дөврүндә дә иш бу ҹүр иди (тәравиһ намазы ҹамаатла гылынмырды). Өмәр хилафәтинин әввәлләриндә дә бу ҹүр иди.” Рәвајәт ишарә едир ки, сонрадан Өмәр бу намазын ҹамаатла гылынмасыны әмр етди. Мәнбә: Әл-Бурахи әл-Ҹуфи, Әбу Әбдуллаһ Муһәммәд ибн Исмаил “Сәһиһ-Бухари” ҹ. 2, сәһ. 707, доктор Муставафинин тәһгиги. Нашир: дару ибни Кәсир, әл-Јәмамә, Бејрут, 3-ҹү чап.

Бухари башга рәвајәтдә белә дејир:

“... Әбдүр-Рәһман ибн Әбдүл-Гари дејир: Өмәрлә бирликдә Рамазан ајында мәсҹидә ҝетдим. Бирдән инсанларын бәзиләринин дағыныг, пәракәндә һалда вә бәзиләринин дә дәстә шәклиндә намаз гылдыгларыны ҝөрдүк. Белә ҝөрүрәм ки, бу намаз гыланлары бир нәфәрин архасында ҹәмләсәм даһа јахшы олар. Сонра гәрара алды вә инсанлары Убеј ибн Кәбин архасында (ҹамаат намазы үчүн) топлады. Даһа сонра башга бир Рамазан ҝеҹәси Өмәрлә мәсҹидә ҝетдим вә ҝөрдүм ки, инсанлар өз имам-ҹамаатлары илә бирликдә намаз гылырлар. Өмәр деди нә ҝөзәл јениликдир (бидәтдир) бу?” Мәнбә: һәмин мәнбә, Саләтут-тәравиһ, бабу Фәдли мән гамә Рәмәзан, доктор Муставафинин тәһгиги, нашир: дару ибни Кәсир, әл-Јәмамә, Бејрут, 3-ҹү чап.

Әлбәттә, бу барәдә бир чох рәвајәтләрә вә әһли-сүннә алимләринин бу барәдә олан етирафларына мүраҹиәт едә биләрдик. Амма, бир-ики рәвајәт дә бәс едәр. Гој шиәнин Гәдр ҝеҹәләриндә Ислам Пејғәмбәринин (с) вахтында олмајан ајинләри өзләриндән ујдуруб һоггабазлыгла мәшғул олдугларыны иддиа едәнләр Өмәрин бу бидәти барәдә дүшүнсүнләр. Ҝәлән репортажларыны ҝедиб Өмәрин тәравиһ намазындан һазырласынлар.


5876 بازدید
در حال ارسال اطلاعات...