Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
14 Ијун 2017

ИСТИҒФАРЫН ТӘСИРИ

Бу пешманчылыг ајыдыр, төвбә ајыдыр, ҹәһәннәм аловундан азад олма ајыдыр
Рамазан ајынын ҝүнләриндә охунан дуаларда охујуруг: "Бу пешманчылыг ајыдыр, төвбә ајыдыр, ҹәһәннәм аловундан азад олма ајыдыр". ("Әл-Кафи фи әл-үсул", ҹ. сәһ. 75) Бу ај истиғфар, төвбә, Аллаһа гајыдыш ајыдыр.
İстиғфар, бағышланма диләмәк, ҝүнаһларын Аллаһ тәрәфиндән әфвини истәмәкдир. Бу истиғфар әҝәр доғру баша дүшүләрсә, инсанын үзүнә илаһи бәрәкәт гапысы ачар. Бир фәрдин, бир инсан ҹәмијјәтинин еһтијаҹы олдуғу илаһи лүтфләрин – илаһи инајәтләр, илаһи мәрһәмәт, илаһи нуранијјәт, илаһи һидајәт, Аллаһ тәрәфиндән мүвәффәгијјәт, ишләрдә јардым, мүхтәлиф саһәләрдә наилијјәтләрин – јолу ишләтдијимиз ҝүнаһлар сәбәби илә бағланыр. Ҝүнаһ, бизимлә илаһи мәрһәмәт, илаһи лүтф арасында һиҹаб, өртүк олур. Истиғфар бу һиҹабы арадан галдырыр. Гаршымызда Аллаһын мәрһәмәт, лүтф јолу ачылыр. Бу, истиғфарын фајдасыдыр. Буна ҝөрә дә сиз Гуранда ҝөрүрсүнүз ки, истиғфарын дүнјәви вә бәзән дә ахирәт фајдалары гејд олунур. Мисал үчүн, “Вә Рәббиниздән бағышланмағынызы диләјәсиниз. Сонра Она төвбә един ки, мүәјјән бир мүддәт (өмрүнүзүн сонунадәк) сизә јахшы ҝүн-ҝүзәран версин вә һәр бир әмәл саһибинә (әмәлинин) мүкафатыны еһсан бујурсун. Әҝәр (имандан, мәним дәвәтимдән, өјүд-нәсиһәтимдән) үз дөндәрсәниз, билин ки, мән (мүсибәти) бөјүк ҝүнүн (гијамәт ҝүнүнүн) сизә үз верәҹәк әзабындан горхурам” (“Һуд”, 3) “Еј ҹамаатым! Рәббиниздән бағышланма диләјин. Сонра Она төвбә един ки, ҝөјдән сизә боллу (фасиләсиз) јағыш ҝөндәрсин, гүввәтинизин үстүнә бир гүввәт дә артырсын. (Мәним дәвәтимдән вә имандан) ҝүнаһкар олараг үз чевирмәјин!” (“Һуд”, 52). Бүтүн бунлар һамысы белә баша дүшүлүр ки, бу илаһи лүтфләрин јолу истиғфарла руһ вә ҹисмин үзүнә, бәшәри ҹәмијјәтин үзүнә ачылыр. Буна ҝөрә дә истиғфар мүһүмдүр.

Ајәтуллаһ Сејид Әли Хаменеи


4144 بازدید
در حال ارسال اطلاعات...