Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
05 Ијун 2017

Әһли-бејт (ә) ејнән паклыгдыр

Аллаһ өз пејғәмбәрини мәрһәмәти илә пака чыхарыр
Аллаһ-тәала онларын паклығына шәһадәт верир. Инсан јалныз илаһи лүтфлә пакланыб онлара гатыла биләр. Әҝәр башгалары пакланыб онлара гатылырса, демәк Әһли-бејт (ә) өзү ејнән паклыгдыр. 
Гуранда охујуруг: “Белә ки, Аллаһ кечмишдә гаршыја чыхмыш вә ҝәләҹәкдә гаршыја чыхаҹаг манеәни арадан галдырсын...” (“Фәтһ”, 2) 
Ајәдән ҝөрүнүр ки, Аллаһ-тәала Әһли-бејти (ә) пејғәмбәрә шәрик гәрар вермишдир. Ахы ҝүнаһдан пис чиркаб нәдир? Аллаһ өз пејғәмбәрини мәрһәмәти илә пака чыхарыр. Бизим үчүн ҝүнаһ сајылан иш ондан баш верәрсә, о мәна јох, заһир бахымындан ҝүнаһдыр. Әҝәр ҝүнаһ олсајды, ҝүнаһа ҝөрә мәзәммәт зәрури оларды. Беләҹә, Фатимә өвладларындан бүтүн шәрәфлиләр вә Әһли-бејтдән (ә) сајылан (Салман кими) һәр кәс Гијамәт ҝүнүнәдәк бу ајәјә үнвандыр. Онлар Мәһәммәдин шәрәфи вә Аллаһын лүтфү сәбәбиндән пакдырлар. Әһли-бејт үчүн бу шәрәф јалныз ахирәтдә зүһур едәр, бағышланма һалында мәбус оларлар.


4495 بازدید
در حال ارسال اطلاعات...