Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
04 Ијун 2017

РАМАЗАН АЈЫНДА ИСТИҒФАРА ДИГГӘТ

"Рамазан ајы паклыг ајыдыр"
Бу ај илаһи зијафәт ајыдыр. Аллаһын бу ајда (гонаглыгда) бәндәләринә илтифаты – бу мәнәви илтифатдыр – рәһмәт гапыларыны ачмагдан, бағышланмаг үчүн шәраит јаратмаг, бәндәләрин бу ајда етдикләри хејир әмәлләрин савабыны артырмагдан ибарәтдир. Рамазан ајынын оруҹу да бу бөјүк илаһи зијафәтин маддәләриндән биридир. Бу, инсан руһунун сафланмасына, гәлбинин паклығына шәраит јаранмасына сәбәбдир. 

Имам Сәҹҹад (ә) бир хүтбәдә бујурур: "Рамазан ајы паклыг ајыдыр". ("Сәһифеји-Сәҹҹадијјә", дуа 44) Рамазан ајы пакланмаг, гәлб тәһарәти, бағышланмаг ајыдыр. Чүнки Аллаһ-Таала әфв диләмәји бу ајда диҝәр ајлардан даһа чох диггәтә алыр. Буна ҝөрә дә бир рәвајәтдә дејилир: "Рамазан ајында бағышланмајан кимсә һансы ајда бағышланаҹаг". ("Биһар әл-әнвар", ҹ. 93, сәһ. 355) Әҝәр кимсә рамазан ајында – рәһмәт, әфв гапысынын инсанларын үзүнә ачыг олдуғу ајда – илаһи рәһмәтә, бағышланмаға наил ола билмирсә, бу уғур она нә заман нәсиб олаҹаг?

Ајәтуллаһ Сејид Әли Хаменеи


4843 بازدید
در حال ارسال اطلاعات...