Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
02 Ијун 2017

ҺИҸАБЫН ФӘЛСӘФӘСИ

Авропада һәмишә вә давамлы олараг гадына зүлм едилиб
Гадынын тәбиәти вә характери ҝөзәллик вә инҹәлик нүмунәси едилдијиндән, ҹәмијјәтин гарышыг вә низамсыз олмасыны, фәсада булашмасыны истәмириксә, бу ҹинси өртүкдә сахламалыјыг. Бу бахымдан, киши мүтләг сурәтдә гадын кими дејил. Онун үчүн даһа чох азадлыг мөвҹуддур. Бу онларын тәбии вәзијјәтиндән вә Аллаһын бахышы илә дүнја идарәсинин тәнзиминдән ирәли ҝәлир.
Һиҹабын јасағы, гадын азадлығы, ҹинси истисмар Исламда гадынла киши арасында нәзәрдә тутулан чох зәриф вә мүрәккәб пәрдәнин ҝөтүрүлмәси - гәрби јамсыламағын бир нүмунәси иди. Сөзүҝедән пәрдә вә һиҹаб әсла заһири һиҹаб мәнасында дејил. Бу башга бир мөвзудур. Мәсәләјә диггәтлә вә инҹәликлә бахмагла ону анламаг, өлчмәк вә нә гәдәр һикмәтли олдуғуну билмәк олар.
Әлбәттә, Авропада бу пәрдә вә өртүк гәдимдә олмајыб. Амма ејни заманда һәмишә вә давамлы олараг гадына зүлм едилиб. Өтән әсрләрин Авропасында нә палтар вә заһири ҝөркәм бахымындан вә нә дә диҝәр әхлаги вә гејри-әхлаги ҹәһәтләр бахымындан, буҝүнкү мәнада ишләдилән гадын азадлығы олуб, амма о пәрдә вә һиҹаб да олмајыб. Вә бунунла јанашы гадына зүлмләр дә баш вериб.
Əҝәр биз онлары разы салмагдан өтрү гадын барәсиндә, Ислам дининин гадынын иззәтинә сәбәб олан бахышына гаршы данышсаг, сәһв етмиш оларыг. Нә үчүн кимләрсә гадын саһәсиндә, јахуд инсан һүгуглары саһәсиндә елә данышмалыдырлар ки, елә бил биз чалышыб өзүмүзү гәрблиләрин бахышларына јахынлашдырмалыјыг. Онлар сәһв едирләр. Онлар өз бахышларыны бизә јахынлашдырмалыдырлар. Онлар гадын, инсан һүгуглары, азадлыг вә демократија барәсиндәки јанлыш вә батил фикирләрини дүзәлтмәли вә Исламын ҝөрүшләри илә өлчмәлидирләр. Бәзиләри бу тәрәфдән тәсирләнмәмәлидирләр.

Ајәтуллаһ Сејид Әли Хаменеи


5095 بازدید
در حال ارسال اطلاعات...