Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
27 Мај 2017

Ислам дини дүнјаҝирлији, дүнјаја гул олмағы писләјир

“Еј дүнја! Мәнә үз тутуб, мәнә тамаһ салмысан? Ҝет, башгаларыны алдат.”
Ислам дининин дүнја илә әлагәдар бујурдуглары һаггында бир чох јанлыш фикирләр мөвҹуддур. Бәзән иддиа олунур ки, Ислам игтисади инкишафа мүхалифдир. Һәтта өзүнү зијалы адландыран бәзи мүсәлманларын да бу фикрә дәстәк вермәси тәәссүф доғурур. Ҝуја Ислам дининә үз тутан милләтләр игтисади ҹәһәтдән тәнәззүл едир. Онларын фикринҹә, “дүнја ојунҹагдыр” дејән дин дүнјәви тәрәггидән ҝери галыр. Онлар дин һаггында дәрин мәлумата малик олмајан инсанлары “ја дин, ја да инкишаф” сечими гаршысында гојурлар. Ҝуја, диндар инсан чалышганлыг вә зәһмәтдән узаг бир варлыгдыр.
Бу суаллар вә гынаглар Ислам дининдән хәбәрсизликдән доғур. Бу дин һаггында мүәјјән гәдәр мәлуматы оланлар ҝөзәл билирләр ки, Ислам бәшәријјәти зүлмәтдән нура дәвәт едир. Ислам дини дүнјаҝирлији, дүнјаја гул олмағы писләјир. Һеч бир ајә вә һәдис игтисади инкишафы гадаған етмир.
Әмирәлмөминин Әли (ә) Ислам дининин ән габагҹыл нүмајәндәләриндәндир. Бәшәр тарихиндә онун гәдәр сијаси, иҹтимаи, игтисади вә һәрби фәалијјәтә малик икинҹи бир шәхс мәлум дејил. Иран, Әрәбистан, Мисир, Јәмән, Ираг вә Сурија бу илаһи шәхсијјәтин һакимијјәти алтында олмушдур. Белә ҝениш әразијә малик дөвләти идарә етмәклә јанашы өзү шәхсән мүһарибәләрдә иштирак етмиш, өлкәнин игтисади дирчәлишиндә алын тәри ахытмышдыр. Һәзрәт Әлинин (ә) өз әлләри илә әрсәјә ҝәтирдији хурма бағлары, өз әлләри илә газдығы сајсыз гујулар әфсанә јох, һәгигәтдир. Нә о Һәзрәт, нә дә онун мәсум өвладлары зәһмәтдән чәкинмәмиш вә кимсәни чәкиндирмәмишләр. Әли (ә) о шәхсдир ки, ҝүндүзләр ҝүнәшин јандырыҹы истиси алтында күлүнҝ чалар, ҝеҹәләр өз әлинин бәһрәсини аҹлара пајлајарды. О, јалныз вә јалныз дүнјаја гул олмамағы тапшырарды. Ислам дини ифрат вә тәфрити гәбул етмәјиб, өз ардыҹылларыны орта һәдди ҝөзләмәјә чағырыр. Бу бахыш дүнјаја мүнасибәтдә дә өзүнү бүрузә верир: нә дүнјаја гул ол, нә дә ону тәрк ет!
Һәзрәт Әли (ә) бујурур: “Еј дүнја! Мәнә үз тутуб, мәнә тамаһ салмысан? Ҝет, башгаларыны алдат.” Амма унутмајаг ки, бу сөзләри бујуран шәхс гызмар ҝүнәш алтында гујудан су чәкиб салдығы бағлары суварарды. Бу һәмин Әлидир ки, ҝеҹәләр фәгирләрә әл тутар, дөјүшләрдә өн ҹәрҝәдә дајанарды. Һарада јазылыб ки, Әли (ә) ҝеҹә-ҝүндүз сәҹдәјә гапылыб ибадәтдән ајрылмајыб!
Бир даһа гејд едәк ки, ән ҝөзәл сурәтдә јарадылмыш дүнја мәзәммәтә лајиг дејил вә мәзәммәт олунан дүнјаја әсир олмагдыр. Ислам дини тәрки-дүнјалығы писләјир вә һарам бујурур. Бәшәријјәти Ислам дини гәдәр елмә, зәһмәтә, паклыға, гуруҹулуға чағыран икинҹи бир дин јохдур. Садәҹә олараг, Ислам дүнјаја мәгсәд јох, васитә кими бахыр.
İслам дини дүнјаја әсир олмамагдан өтрү инсаны нәфс-әммарә илә мүбаризәјә чағырыр. Исрафчылыгдан чәкинмәк, дојмамыш сүфрәдән дурмаг, бармагла ҝөстәрилән либаслар ҝејмәмәк Исламын дүнјаја ифрат мәһәббәтин гаршысыны алан тәлимләриндәндир. Ағылсыз дүнја севҝисини боғуб арадан апармагдан өтрү чәтинликлә әлдә етдијин, севдијин шејләри бағышламаг чох фајдалыдыр. “Али-Имран” сурәсинин 92-ҹи ајәсиндә бујурулур: “Севдикләриниздән еһсан етмәјинҹә хејир әмәлә (саваба) чатмајаҹагсыныз.” Әлбәттә ки, севдијини бағышламаг чәтиндир. Амма буну баҹаран инсан дүнјанын гандалларындан азад олур.
Ҝәлин, дүјаја көнүл вермәјәк. Она мәгсәд јох, васитә кими бахаг. Әҝәр она васитә кими бахсаг, дүнјадан даһа чох фајдаланарыг. Әлбәттә ки, бу сөзләрә әмәл етмәк чәтиндир. Зөһд, гәнаәт вә саир бу кими ҝөстәришләрин мәгсәди инсаны алданышдан гуртармагдыр. Инсаны дүнја немәтләринә һәвәсләндирмәјә еһтијаҹ јохдур. Онсуз да о, бу ләззәтләрә мејллидир. Әсас мәсәлә инсанын диггәтини дүнјанын мүвәггәтилији вә ахирәтин әбәдилијинә јөнәлтмәкдир.


5128 بازدید
در حال ارسال اطلاعات...