Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
25 Мај 2017

Мәсумун ҝүҹү вә шејтанын аҹизлији

Һал әһли, доғру јол јолчулары јахшы билирләр ки, сират јолчунун өзүдүр, јолчу ејнән сиратдыр
Әҝәр инсан һәгиги ағыл фәзасында һәрәкәт едиб тәхәјјүлдән узаг оларса, хәта вә унутганлыгдан кәнар бир мәгама чатар. Бу һалда ҝүнаһ вә үсјан она һүҹум чәкмәз, даими исмәт фәзасында галар. Чүнки һәгиги ағыл фәзасына нә тәхәјјүл кими дахили шејтан, нә дә Иблис кими хариҹи шејтан јол тапа билир. Чүнки тәхәјјүл саф ағылдан ашағыдыр вә һеч вахт ағыл мәгамына галха билмир. Там ағыл фәзасынын јоллары тәхәјјүл вә Иблисин үзүнә бағлыдыр. Иблис сирати-мустәгим кәнарында пусгудадыр. Гуранда охујуруг: “Шүбһәсиз, сәнин дүзҝүн јолунун кәнарында онларын пусгусунда дураҹағам.” (“Әраф”, 16)
Амма аздырыҹы ҝүҹә малик олан Иблис өзү ејнән сирати-мустәгим олмуш кәсә јахынлаша билмир. Сират өзү нәһајәтсиз гүдрәт тәҹәссүмү олараг Аллаһ кими һүҹум вә вәсвәсләрдән амандадыр.
Һал әһли, доғру јол јолчулары јахшы билирләр ки, сират јолчунун өзүдүр, јолчу ејнән сиратдыр. Јол вә јолчу бирдир. Шејтан сиратын ортасында вә ахырында јох, башланғыҹында пусгу гурур. Бу сәбәбдән дә шәри ријазәт вә ибадәтлә бу јолун илк мүһүм һиссәсини адлајыб ихлас мәгамына чатанлар үчүн тәһлүкә јохдур. )


4454 بازدید
در حال ارسال اطلاعات...