Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
25 Мај 2017

ӨВЛИЈАЛАР ВӘ АЛЛАҺЛА ҺӘГГИ ТАНЫШЛЫГ

Онлар дүнјаҝирләрдән фәргли олараг чохјејән, чохданышан вә ҝејимдә ифрата варан дејилләр.
Бура гәдәр сөһбәтимизин мөвзусу бу олду ки, инсан ејни вахтда һәм Аллаһа, һәм дә башга ишләрә диггәт јетирә биләр, јәни инсанын һәм Аллаһ, һәм дә Онун мәхлуглары һаггында дүшүнмәси мүмкүндүр. Амма өвлијаларын диггәти јалныз Аллаһда олмушдур. Аллаһ онлара елә бир мәрифәт әта етмишдир ки, бүтүн мөвҹудлары варлыг аләминин нәһајәтсиз ҝүнәшинин бир шүасы кими ҝөрүрләр. Аллаһын мәхлугуну ҝөрдүкдә Аллаһы хатырлајан инсан даим Аллаһ һаггында дүшүнә билир. Мәсәлән, шүа јахуд ҝүнәш әсас олдуғундан шүаны ҝөрән инсан ҝүнәш һаггында дүшүнә биләр. Өвлијалар әтрафда мүшаһидә етдикләри бүтүн шејләри Аллаһын сонсуз затынын мәһдуд шүасы кими гәбул едирләр. Онларын әсас диггәти Аллаһа доғрудур. Бу сајаг мәсәләләрдән данышмаг вә онлары динләмәк бизим ҝүҹүмүздә дејил. Садәҹә, мадди ләззәтләрдән чох-чох үстүн олан ләззәтләрин мөвҹудлуғуну јада салмаг истәјирик. Инсанларын Аллаһа мәһәббәтләри мүхтәлиф дәрәҹәләрдә олдуғундан онларын диггәтләри дә бир-бириндән фәрглидир. Илаһи мәһәббәтдән бир зәррә даданлар даим онун һаггында дүшүнүрләр. Вүҹуду башдан-ајаға илаһи ешг ичиндә гәрг олмуш инсан Аллаһ зикрини неҹә тәрк едә биләр?! Аллаһын әзәмәт вә ҹәлалыны дәрк етмиш инсан һансы башга әзәмәтә бојун әјәр?! Бир сөзлә, инсан елә бир мәрһәләјә чата биләр ки, әсас диггәти јалныз Аллаһын мүгәддәс затына јөнәләр вә һәр шеји Онун нуру кими ҝөрәр. Мүхтәлиф дуаларда вә рәвајәтләрдә охшар мәзмунлу тәбирләрлә растлашырыг. Һәгиги илаһи мәрифәт әлдә едән вә гәлби Аллаһ нуру илә ишыгланан өвлијалар әввәлҹә Аллаһы ҝөрүр, сонра исә Онун сифәтләринә нәзәр салырлар. Бизләр, адәтән, Аллаһы Онун сифәтләри илә таныјырыг, амма илаһи мәрифәтә чатанлар, гәлби илаһи нурла ишыглананлар јалныз Аллаһы ҝөрдүкдән сонра Онун сифәтләрини мүшаһидә едирләр. Белә бир мәрһәләјә чатыб, Аллаһын һүзуруну дәрк етмәк үчүн ҹидди тәлашлара еһтијаҹ вар. Ујғун мәгама јүксәлән кәс Аллаһы бир ан олсун белә јаддан чыхармыр.
Ахирәт әһлинин он дөрдүнҹү, он бешинҹи вә он алтынҹы хүсусијјәтләри будур ки, онлар дүнјаҝирләрдән фәргли олараг чохјејән, чохданышан вә ҝејимдә ифрата варан дејилләр.
Ахирәт әһлинин он једдинҹи хүсусијјәти будур ки, онлар әтрафларындакылары өлү, Аллаһы исә дири вә бағышлајан (кәрим) билирләр. Дүнјапәрәстләр даим ҹәмијјәтдәки мөвгеләрини горумаға чалышыр вә башгаларынын диггәтини ҹәлб етмәјә ҹәһд ҝөстәрирләр. Онлар иҹтимаи фикири јүксәк гијмәтләндирдикләриндән өз ејибләрини ҝизләтмәјә чалышырлар. Әлбәттә ки, Аллаһ да мөмин бәндәсинин ејибинин ачылмасыны истәмир. Мәсәлә бурасындадыр ки, дүнја әһли јалныз халгын диггәтини ҹәлб етмәк үчүн өз ејибләрини пәрдәләјир. Ахирәт әһли исә халгы санки өлү сајараг, јалныз Аллаһын нәзәрләрини дүшүнүрләр. Онлар өз вәзифәләрини јеринә јетирир вә башгаларынын бу барәдә нә дејәҹәји онлары марагландырмыр. Өвлијаларын әксинә олараг, бизләр Аллаһын јох, даим халгын нәзәрләрини дүшүнүр вә пис ишләримизи халгдан ҝизләтмәјә чалышырыг.
Ахирәт әһлинин он сәккизинҹи хүсусијјәти будур ки, онлар бөјүклүк едәрәк, арха чевирәнләри өзләринә тәрәф чағырыр вә онлара үз тутанлары мәһәббәтлә гәбул едирләр. Ахирәт әһлинин башгаларыны разы салмагда мәгсәди јалныз Аллаһын разылығыны газанмагдыр. Бәзән ахирәт әһли илә дүнја әһлинин әмәли заһирән ејни ҹүр ҝөрүнүр. Амма онларын һәр бири ејни бир иши мүхтәлиф нијјәтләрлә иҹра едир. Дүнјапәрәстләр башгалары гаршысында тәвазөкарлыг ҝөстәрәрәк онларын диггәтини ҹәлб етмәк истәјир вә өз тәрәфдарларыны артырамаға чалышырлар. Ахирәт әһли исә јалныз Аллаһы разы салмаг үчүн онун бәндәләринә тәвазө ҝөстәрирләр.


4921 بازدید
در حال ارسال اطلاعات...