Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
23 Мај 2017

МӘРИФӘТ ӘҺЛИНИН ТӨВСИЈӘСИ

Ҝүнүн сонунда јахшы вә пис әмәлләрин һесабы
Инсанын өзүнү тәрбијәдә мүвәффәгијјәтә чатмасы үчүн әхлаг алимләринин бир сыра төвсијәләри вардыр. Онлардан бәзиләри илә таныш олаг:

-Инсан һәр шејдән әввәл төвбә етмәклә нәфсини чиркинликләрдән тәмизләмәлидир; төвбә мәгсәди илә гүсл едиб, батини аләмин пакланмасында илаһи јардымдан фајдаланмаг лазымдыр.

-Аллаһы давамлы шәкилдә хатырламаг

-Ҝүнүн сонунда јахшы вә пис әмәлләрин һесабы

-Зәрурәтдән артыг данышмамаг

-Аз јемәк

-Даим дәстәмазлы олмаг. Ислам пејғәмбәриндән нәгл олунур ки, Аллаһ-тәала бујурмушдур: “Дәстәмазы батил оландан сонра ону тәзәләмәјән, дәстәмазыны тәзәләдикдән сонра ики рәкәт намаз гылмајан мәнә ҹәфа етмишдир. Намаз гылдыгдан сонра дүнја вә ахирәти үчүн дуа едәнин дуасыны гәбул етмәсәм, мән она ҹәфа етмиш оларам. Мән исә ҹәфа едән дејиләм.”

-“Ја һәјју, ја гәјјум, ја мән ла илаһә илла әнтә” зикрини даим вирд етмәк

-Ҝүндә бир дәфә узун сәҹдә

-Һәр ҝүн бир гәдәр Гуран охујуб, мәналары дүшүнмәк

-Ҝеҹә намазы гылмаг

Гејд олунмуш төвсијәләрә 40 ҝүн ардыҹыл әмәл едән инсан нәтиҹәсини һисс едир, гәлбиндә әһәмијјәтли дәјишикликләр баш верир.


4025 بازدید
در حال ارسال اطلاعات...