Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
22 Мај 2017

Пәрвәрдиҝара! Дуаларымы һәбсә салмыш ҝүнаһларымы бағышла

Гулаг немәтинин шүкрү һаггы динләмәк, батил, һарам мусиги, гејбәт вә бөһтана гулаг асмамагдыр.
ШҮКРҮН ТӘРКИ

Инсанын физики вә мәнәви инкишафы үчүн она немәтләр бәхш етмиш Аллаһа шүкүр етмәк ваҹибдир. Мисилсиз немәтләр гаршысында шүкүр етмәмәк инсанлыгдан узаг бир хүсусијјәтдир.
Şүкүр немәт верәни вә немәти танымаг, бу немәти һалал јерләрдә сәрф етмәкдир. Гәлб немәтинин шүкрү ону иманла бәзәмәк, Аллаһ, гијамәт, пејғәмбәр вә имамлара инанмагдыр. Ҝөз немәтинин шүкрү Аллаһын әзәмәтини сејр етмәк, елм өјрәнмәк, Гуран охумаг вә ону һарамлардан горумагдыр.
Гулаг немәтинин шүкрү һаггы динләмәк, батил, һарам мусиги, гејбәт вә бөһтана гулаг асмамагдыр. Дил немәтинин шүкрү ҝөзәл данышыг, суаллара доғру ҹаваб, Гуран охумаг вә с. Дили гејбәтдән, јаландан, бөһтандан, пуч данышыгдан горумаг лазымдыр.
Гарын немәтинин шүкрү һалал вә гәдәринҹә јемәкдир. Шәһвәт немәтинин шүкрү бу јолда һарам ишләрдән чәкинмәкдир.
Ајаг немәтинин шүкрү мәсҹидә ҝетмәк, елми мәҹлисләрдә иштирак етмәк, гоһумлары вә дин гардашларынын ҝөрүшүнә ҝетмәкдир. Вар-дөвләт немәтинин шүкрү ону аилә-өвлада хәрҹләмәк, фәгирләрә јардым етмәк, хүмс вә зәкат өдәмәкдир.
Бәли, бу ишләрдән истәнилән биринин тәрки ҝүнаһдыр вә ҝеҹ-тез немәти бәлаја чевирәсидир.

«Аллаһуммәғфирлијәз-зунубәл-ләти-тәһбисуд-дуа»
(«Пәрвәрдиҝара! Дуаларымы һәбсә салмыш ҝүнаһларымы бағышла»).
Һәзрәт Сәҹҹад (ә) дуанын гәбулуна мане олан једди ҝүнаһ ҝөстәрир: 1. Пис нијјәт; 2. Ҝизли чиркин сифәт; 3. Икиүзлүлүк вә дин гардашы илә нифаг; 4. Дуанын гәбулуна инамсызлыг вә онун вахтыны әлдән бурахмаг; 5. Ваҹиб намазы тәхирә салыб вахтыны өтүрмәк; 6. Јахшылыг вә сәдәгәни тәрк етмәк; 7. Халгла данышаркән јерсиз сөзләрә јол вериб сөјүш ишләтмәк. («Мәаниүл-әхбар» сәһ-269.)


4005 بازدید
در حال ارسال اطلاعات...